English versionGerman versionEspa�olVi?t

Školní poradenské pracoviště GJP


Ocenění školního poradenského pracoviště GJPNaše školní poradenské pracoviště bylo několikrát za svoji existenci (2009, 2010, 2012, 2016, 2020) oceněno Národní cenou kariérového poradenství. Tato cena je každoročně vyhlašována společností Euroguidance. Oceňované subjekty (školy, neziskové organizace, úřady, firmy aj.) musí ve svém odvětví kariérového poradenství vynikat, být příkladem dobré praxe a přinést nějaký inovativní prvek. V roce 2016 jsme dostali cenu za trvalý přínos a trvalou kvalitu kariérového poradenství na GJP. Svoji práci neustále inovujeme, důkazem je cena v roce 2020 za webináře online kariérového poradenství a cena za rozvoj kariérového poradce. O kvalitě školního poradenského pracoviště také vypovídají pravidelné stáže studentů z univerzit (Katedra psychologie FFUK, Katedra psychologie PedFUK, ČZU aj.).

Školní poradenské pracoviště


Na GJP působí tým odborníků, který rád studentům, rodičům i pedagogům pomůže řešit problémové situace, podpoří dobré stránky a spoluvytvoří atmosféru na GJP tak, aby se zde příjemně studovalo a pracovalo.

Ve školním poradenském pracovišti se můžete obrátit na školní psycholožku (kariérovou poradkyni a metodičku prevence), výchovnou poradkyni, poradkyni pro nadané studenty, dvojjazyčnou asistentku, speciální pedagožku (poradkyni pro vzdělávání) a asistenty pedagoga. Na konzultace se, prosím, objednávejte předem, budeme na Vás pak mít více času a klid na práci.

Na koho se můžete obrátit a co dělá?


1) Školní psycholožka, metodička prevence, kariérová poradkyně a vedoucí poradenského pracoviště
PhDr. Nora Jakobová, -> co dělám

2) Výchovná poradkyně
Mgr. Klára Thámová, Mgr. Hana Vencovská, -> co dělám

3) Školní poradkyně pro vzdělání
PhDr. Veronika Vitošková, Ph.D., -> co dělám

4) Poradkyně pro nadané studenty
RNDr. Anna Koktová, CSc., -> co dělám

5) Asistenti pedagoga
Ing. Iveta Karásková -> co dělám
Školní psycholožka, metodička prevence, kariérová poradkyně a vedoucí poradenského pracoviště


PhDr. Nora Jakobová, PO-PÁ 8-14, jakobova@gjp1.cz, tel. 773 836 163

1) individuální konzultace žákům, rodičům a učitelům v duchu systemického přístupu

• Konzultace žáků se týkají
- kariérového poradenství
- osobních a rodinných problémů
- schopností (testy IST a Vektor)
- výukových témat (učební styly)
- vztahových témat
- začleňování jedinců z odlišného kulturního kontextu do kolektivu

• Konzultace s učiteli pak zahrnují:
- problematiku chování a učení studentů
- metodická a psychodidaktická témata s využitím metody videotréninku interakcí

• Rodiče pak služby využívají ke:
- konzultacím o studijních trajektoriích svých dětí, prospěchu a chování

2) skupinové programy pro třídy
- adaptační kurzy pro první ročníky
- skupinové programy pro všechny ročníky s různým cílem (vztahy ve třídě, motivace aj.)

3) preventivní programy
- protidrogová prevence
- prevence rasismu, xenofobie
- prevence poruch příjmu potravy
- prevence duševních onemocnění

Výchovné poradkyně


Mgr. Klára Thámová, Mgr. Hana Vencovská, konzultace po dohodě, thamova@gjp1.cz, vencovska@gjp1.cz

Výchovný poradce:
- předává informace z oblasti výchovného poradenství dalším učitelům
- informuje žáky a jejich rodiče o činnosti PPP a SPC
- poskytuje poradenskou činnost pro žáky v obtížných situacích v době pobytu ve škole
- aktuálně řeší kázeňské prohřešky
- poskytuje poradenskou činnost pro rodiče
- pečuje o studenty-cizince
- spolupracuje s metodikem prevence (a ostatními členy ŠPP)
- informuje o studijních možnostech, pomáhá při vyplnění a včasném odeslání přihlášek ke studiu
- spolupracuje s třídními učiteli vycházejících tříd v dané problematice
- organizuje schůzky zástupců VŠ se studenty
- zpracovává přehledy o přijetí žáků

Školní poradkyně pro vzdělání


PhDr. Veronika Vitošková, Ph.D., ÚT, ST 9:00 - 15:00, vitoskova@gjp1.cz

Poradkyně pro vzdělání
- podpora učitelů v dalším vzdělávání (návaznost na školní vzdělávací program, oblast zájmu pedagogů, efektivní výukové metody a hodnocení žáků, vzdělávací a osobní rozvoj učitelů)
- lektorování školení, případně zajištění odborníků pro lektorování
- účast na setkání předmětových sekcí (ve spolupráci se zástupkyní ředitele školy)
- úzká spolupráce se zástupkyní ředitele školy
- úzká spolupráce se školní psycholožkou na dalších činnostech (např. školení pro učitele, seminář psychologie, další školní akce, publikační činnost aj.)

Poradkyně pro nadané studenty


RNDr. Anna Koktová, CSc., konzultační hodiny dle dohody, koktova@gjp1.cz

Ráda bych pomáhala studentům v hledání, odkrývání a rozvoji jejich talentu, nadání a vlastně všeho, co je baví. Nabízím možnost setkat se a problematiku prodiskutovat. Setkám se ráda se studenty, rodiči i pedagogy, ráda budu za každý podnět, připomínku, protože všichni máme stejný cíl, jde nám o totéž.

Mezi oblasti, ve kterých mám zkušenosti a úspěšné studenty, patří např.:
- on-line kurzy – CTM, TALNET …
- otevřená věda AV ČR, SOČ …
- aktivity pro středoškoláky na různých vysokých školách…
- prázdninové aktivity
- aj.

Asistenti pedagoga


Ing. Iveta Karásková, karaskova@gjp1.cz

Asistenti pedagoga – podporují a pomáhají pedagogům, aby mohli věnovat čas studentům se speciálními vzdělávacími potřebami. Asistenti např. připravují materiály na hodiny, v hodině usměrňují studenty, pomáhají jim se zápisky a kompletací materiálů, komunikují s rodiči apod.

Vedoucí poradenského pracoviště GJP

PhDr. Nora Jakobová

Vedoucí ŠPP, psycholožka, kariérová poradkyně

E-mail: jakobovagjp1.cz

Předměty: Psy

Konzultační hodiny:
po: 8:15 - 14:00
út: 8:15 - 14:00
st: 8:15 - 14:00
čt: 8:15 - 14:00
pá: 8:15 - 14:00
Konzultace jsou pro žáky, učitele i rodiče. Možné jsou kdykoliv během mé přítomnosti po předchozí domluvě osobní (4.patro vedle knihovny), emailové či telefonické (773 836 163 nebo 224223623).

Vystudovala jsem psychologii na Filosofické fakultě UK, dále pedagogickou a školní psychologii na Pedagogické fakultě UK, kde jsem si udělala malý doktorát. Absolvovala jsem semestr psychologie na Middlesex University v Londýně. Mám za sebou komplexní systemický psychoterapeutický výcvik, jsem videotrenérkou interakcí. Jsem držitelkou certifikátu ve švýcarské metodě mapovaní kompetencí CHQ. Absolvovala jsem další výcviky (arteterapeutický, taneční terapie, kariérového poradenství atd.). Jsem maminkou dvou kluků. Mám ráda hudbu, cestování, knihy, filmy, smích, tanec, dobré jídlo a pití. Jsem přesvědčena, že každý, když si zachová svobodu a nadějí, může být autorem svého života. "When life gives you lemons, make lemonade…or gin and tonic.“


Pedagogický sbor


Články sekce školní poradenské pracoviště

Public Café na GJP pro 3. ročníky 6. 3. ve 13: 30 - 15:30
DOD vysokých škol
Gaudeamus Roadshow online - listopad 2020
Pražský Barcamp 14.11. online od 8 hod
Soutěž Cyber Covid esej
Doučování online zdarma
Kariérové poradenství v aplikaci Slamondo nyní zdarma
Vědcem na vlastní kůži
Tvoje šance #futureskills - unikátní bezplatný projekt společnosti Samsung
Nenech to být
Výsledky testů schopností 1 alfa a 1 beta na Vás čekají
Odborně tematické setkání s rodiči
Setkání s absolventy GJP aneb Public Café
Příspěvek GJP na konferenci Škola jako místo setkávání 5. 4. 2019 na FFUK
Blázníš? No a!
Workshopy Anabell o poruchách příjmu potravy
Andrej Tobiᚠpostupuje do finále soutěže Nejlepší student
Aplikace Nepanikař
Time management k maturitě - 13.3. Seminář osobnostního rozvoje
Sdílení zkušeností s Gymnáziem Olomouc Hejčín
Příprava na přijímací zkoušky na Architekturu a Design
Na týden vysokoškolákem 25.2.-1.3.2019
Kdo nestihl Gaudeamus
Karierové poradenství pro druhé ročníky včetně užitečných odkazů
Praxe kariérového poradenství GJP na CrossBorders konferenci
Stres - jak s ním zatočit?
Výsledky testů schopností 1 alfa a 1 beta jsou na světě
Komiksová soutěž Bohouš a Dáša mění svět: Co pro mne znamená demokracie?
Projekty v aplikované ekonomii pro nadané studenty
Konference Škola jako místo setkávání 2018
Kariérové poradenství pro druhé ročníky
Pomoc s internetovým výzkumem na cca 5 minut
Workshop pro kariérové poradce v Sokolově 13.12.2017
Testování studijních předpokladů 18.12.
Výsledky testů schopností 1 alfa a 1 beta jsou na světě!
CO NABÍZÍ ŠKOLNÍ PORADENSKÉ CENTRUM?
Nová školní psycholožka
Veronika Vitošková se loučí
I povolání Tě může bavit!
Živá pamě - program pro druhé ročníky
Důležité informace pro studenty 3. ročníku - možnost upravených podmínek pro maturitní zkoušku
Setkání s praxí - Girls Day 2016
Chcete studovat technický obor? Nabídka pro studentky 1. - 3. ročníku
Skupinové kariérové poradenství - 3. ročník
JAK SE EFEKTIVNĚ UČIT - seminář pro první ročník
"Dreamwork" - nabídka pro ty, kteří hledají cestu ke své budoucí profesi
Dopisování schopnostních testů „IST“ – 1. ročník + nabídka pro 4. ročník
TRADIČNÍ MULTIKULTURNÍ TRH NA GJP
Seminář o poruchách příjmu potravy - 1 alfa, 1 beta
Přijímací zkoušky na UK pro studenty s SPU
Výsledky testů schopností - 1 alfa a 1 beta
4. ročníky - důležité informace k maturitě - upravená maturitní zkouška
Vysoké školy - dny otevřených dveří
Testy schopností - termíny a informace pro 1 alfa a 1 beta
Kdo jsem? Kam jdu? - ZÁVĚREČNÉ PORTFOLIO
Girls Day 2015 - zkušenost studentky GJP
Kariérní seminář Kdo jsem? Kam jdu? - pondělí 25. 5.
Evaluační dotazníky - rodiče
POZOR - Seminář Kdo jsem? Kam jdu? v pondělí 11. 5.
Úspěch naší studentky v soutěži Young Demosthenes
Vnímání světa osobami s autismem
Kdo jsem? Kam jdu? - IV. část - PŘESUN NA 4. KVĚTNA KVŮLI NEMOCI!!!
Důležité informace pro studenty 3. ročníku s dyslexií, dysgrafií či jiným zdravotním znevýhodněním
Kariérní seminář Kdo jsem? Kam jdu? - III. část
Prezentace výsledků dotazníků - hodnocení studia na GJP studenty
Nabídka pro studentky, které uvažují o studiu technických oborů
Kdo jsem? Kam jdu? - informace zadány do IS GJP
Kdo jsem? Kam jdu? - Zahájení semináře
Kdo jsem? Kam jdu?
Seminář o poruchách příjmu potravy - spol. Anabell
DOTEK PRAXE - zajímavá možnost pro středoškoláky
MULTIKULTURNÍ TRH 2014 !!!
Deset kroků k rozhodnutí
NEVIDITELNÁ VÝSTAVA
Umím se učit? Seminář o stylech a způsobech učení pro první ročníky
Návštěva mezinárodní skupiny poradců na GJP
Proběhl seminář "TEORIE TYPŮ" pro učitele GJP
Výsledky Testů schopností - 1. ročníky
Seminář s odborníky z Gender Studies
2. - 4. ročník - evaluace studia, ČT 16. 10.
Testy schopností - termíny a informace pro 1 alfa a 1 beta
Individuální konzultace ke kariérovému poradenství - 3 alfa a 3 beta
Naše studentky se zúčastnily akce Girls Day
Studenti 3. ročníku - důležitá informace k maturitě!
Girls Day - pátek 25. 4. - informace pro přihlášené studentky
Milé studentky ze všech ročníků - čtěte!
Přednáška o autismu - seminář psychologie 27.3.
Jak se žije s duševní nemocí?
Umím se učit? Seminář o stylech a způsobech učení pro první ročníky!
MULTIKULTURNÍ TRH OPĚT NA GJP čtvrtek 19.12. od 14:15 - 1.patro
Testy schopností 1. ročníky - vyhodnoceno!!!
NEVIDITELNÁ VÝSTAVA - seminář psychologie
Náhradní termín Testů schopností pro 1. ročníky + nabídka pro ostatní studenty
Živá pamě - návštěva divadla - 2B
Konference Cestou inspirace a partnerství - pátek
Gender nemá vítěze!
Konference CESTOU INSPIRACE A PARTNERSTVÍ
Spolupráce s Jedlí!
Kariéra bez předsudků? - seminář pro 2A
Pokračování projektu „Móda“
Seminář o kariérovém poradenství, 6.6. Ostrava
Chceš být architektem nebo designérem?
Uvažujete o studiu na Filosofické fakultě UK?
Projekt "Móda rok poté"
Zajímá Tě film? Filmové dílny v červnu ve spolupráci s Gender Studies!
Studenti se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie apod.) ze 3. ročníku
Kariérové a profesní poradenství na GJP pokračuje!
Testy schopností - nabídka pro všechny!
Profesní a kariérové poradenství pro 3. ročníky
Jak se žije se schizofrenií?
Období podávání přihlášek na VŠ se blíží!
Výsledky testů schopností - 1B
Host v semináři psychologie - přednáška na téma AUTISMUS
Multikulturní trh opět na GJP - 20. 12. - harmonogram akce!
Účast studentů 3A na projektu End Exclusion
Výsledky testů schopností - první ročníky
Chceš studovat psychologii?
Účast studentek 4B na Meziškolní konferenci
Zpráva ze studijní cesty do Švédska (5. – 8. 11. 2012)
Úspěch! Zvláštní cena pro rozvoj kariérového poradenství
Testy schopností pro první ročníky
Přibližování - program Asistence, o.s. 25.4. ve 14:30, 2A
Reflexe z přednášky o autismu - seminář psychologie
"VNÍMÁME JINAK" - zajímavá nabídka pro všechny
Další část profi-volby na GJP aneb co s budoucností?
Report z Neviditelné výstavy
Profi-volba pro třetí ročníky 31. 1.
Neviditelná výstava - seminář psychologie
Konzultace k testům schopností (1.roč.)
Multikulturní trh - poděkování
Multikulturní trh 12. 12. 2011
Výsledky testů schopností - první ročníky
Živá pamě v listopadu na GJP
Živá knihovna na GJP
Vernisហvýtvorů z HB 2011 - 15.11.
Dopisování schopnostních testů IST - první ročníky, 10.11.
Informační den Univerzity Karlovy v Praze - 12.11.
Návštěva v semináři psychologie-Jak využít potenciál svého mozku?
Specifické vzdělávací potřeby – důležité!!!
Nová školní psycholožka
Mezinárodní konference Cross Borders Budapeš
Evropský týden mládeže
Změna konzultačních hodin školní psycholožky od dubna
Studenti se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie) ze 3. ročníku
POZOR Změna dne a času semináře z psychologie!!!
GJP očima rodičů našich studentů - výsledky dotazníků
Info k semináři z psychologie
Konzultace profesního směřování pro 3. ročníky
Mezinárodní výzkum výukových her
Video z vystoupení sboru na vernisáži výtvorů z HB
GJP očima studentů a studentek - vyhodnocení dotazníků
Dopisování testů ze semináře psychologie
Exkurze do světa "za plotem" 14.1.
Multikulturní trh na GJP 13.12. od 14:30
Dopisování testů schopností prvních ročníků pondělí 13.12. 7:20-9:55
Živá knihovna pro první ročníky
Vernsiហvýtvorů z Horního Bradla
Beseda o vyhraném boji se závislostí
19.11. Gender v současném světě
Hrou proti AIDS první ročníky
Živá pamě opět na GJP
Výsledky testů schopností 1. ročníků k dispozici od 8.11.
Hej! Hlásí se Stockholm
Beseda o poruchách příjmu potravy
Seminář z psychologie je vždy pátek 14:20-15:50
GJP na 1. místě v Národní ceně kariérového poradenství
Program o poruchách příjmu potravy pro první ročníky
Preventivní dílny pro první ročníky
Hrou proti AIDS první ročníky 3.6.2010
Letní škola IT pro holky na VUT Brno
Dokument Katka pro 1.ročníky 13.4. 9:45 - kino Světozor
Jak si zvolit svou profesi - příručka
Úpěšnost přijetí na VŠ, uplatnění a zaměstnanost absolventů VŠ
Výsledky profesních testů 3 alfa, 3 beta
Beseda s panem Weiserem
GJP a projekt společnosti SIMP
Neonacistické hnutí v dnešní době
Poděkování a pochvala všem z multikulturního trhu!
Jak se žije Neslyšícím?
Jak prožít Vánoce bez stresu
Pozvánka: Různorodost - to je radost
Uprchlická interkulturní dílna
Živá pamě
Program proti antisemitismu
VÝSLEDKY TESTŮ SCHOPNOSTÍ 1 ALFA, 1 BETA
Živá knihovna
Jaké je to žít se schizofrenií?
Různorodost - to je radost!
Metody psychologického výzkumu
Příručka "Všechna ta dys" je na světě
Hrou proti AIDS - druhá alfa, beta - 18.12.
Vernisហvýtvorů na téma Svoboda nebo závislost 9.12. ve 14 hod
VÝSLEDKY TESTŮ SCHOPNOSTÍ 1 ALFA, 1 BETA
Schizofrenie - nemoc jako každá jiná
Termín testování profesní orientace 3 alfa, 3 beta a popřípadě 4 alfa, 4 beta
Interaktivní preventivní programy pro 1. a 2. ročníky - ZMĚNA
Hrou proti AIDS - první alfa, beta
O projektu "Svoboda nebo závislost?"
Deset tipů jak zvýšit psychickou odolnost

Opět příležitost online testu profesního uplatnění
Test schopností a studijních předpokladů pro 1 alfa, 1 beta
¡Hola z Barcelony!
Transsexualita ze životní zkušenosti 12.11. beseda v semináři psychologie
Nové stránky projektu PŠP
Je kouřit cigarety opravdu dobrá volba?
GJP očima studentů aneb výsledky dotazníků z HB
Beseda o schizofrenii v Baobabu 14.11.2007
10.10. - Světový den duševního zdraví
Deset tipů jak zvýšit psychickou odolnost
Jaké je to žít s duševní nemocí?
Poradenství – škola - povolání – PŠP

© 2014 GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.
Pštrossova 13/203, 110 00 Praha 1
studijní obor: 7941K41
ochrana soukromí