Gymnázium JANA PALACHA PRAHA 1 - učíme jinak
English versionGerman versionEspaňolVi?t

Školní poradenské pracoviště GJP


Ocenění školního poradenského pracoviště GJPNaše školní poradenské pracoviště bylo několikrát za svoji existenci (2009, 2010, 2012, 2016) oceněno Národní cenou kariérového poradenství. Tato cena je každoročně vyhlašována společností Euroguidance. Oceňované subjekty (školy, neziskové organizace, úřady, firmy aj.) musí ve svém odvětví kariérového poradenství vynikat, být příkladem dobré praxe a přinést nějaký inovativní prvek. V roce 2016 jsme dostali cenu za trvalý přínos a trvalou kvalitu kariérového poradenství na GJP.

Školní poradenské pracoviště


Na GJP působí tým odborníků, který rád studentům, rodičům i pedagogům pomůže řešit problémové situace, podpoří dobré stránky a spoluvytvoří atmosféru na GJP tak, aby se zde příjemně studovalo a pracovalo.

Ve školním poradenském pracovišti se můžete obrátit na školní psycholožku (a metodičku prevence), výchovnou poradkyni, poradkyni pro nadané studenty, školní asistentku a asistenty pedagoga. Na konzultace se, prosím, objednávejte předem, budeme na Vás pak mít více času a klid na práci.

Na koho se můžete obrátit a co dělá?


1) Školní psycholožka, metodička prevence a vedoucí poradenského pracoviště
PhDr. Nora Jakobová, -> co dělám

2) Výchovná poradkyně
Mgr. Klára Thámová, -> co dělám

3) Poradkyně pro nadané studenty
RNDr. Anna Koktová, CSc., -> co dělám

4) Asistenti pedagoga
Mgr. Iveta Viktorová, Bc. Et Bc. Iva Pánková, Bc. Jan Šandera, -> co děláme

5) Školní asistentka
Jindra Bartošová, Dis., -> co dělámŠkolní psycholožka, metodička prevence a vedoucí poradenského pracoviště


PhDr. Nora Jakobová, PO-PÁ 8-13, jakobova@gjp1.cz, tel. 773 836 163

1) individuální konzultace žákům, rodičům a učitelům v duchu systemického přístupu

• Konzultace žáků se týkají
- kariérového poradenství
- osobních a rodinných problémů
- schopností (testy IST a Vektor)
- výukových témat (učební styly)
- vztahových témat
- začleňování jedinců z odlišného kulturního kontextu do kolektivu

• Konzultace s učiteli pak zahrnují:
- problematiku chování a učení studentů
- metodická a psychodidaktická témata s využitím metody videotréninku interakcí

• Rodiče pak služby využívají ke:
- konzultacím o studijních trajektoriích svých dětí, prospěchu a chování

2) skupinové programy pro třídy
- adaptační kurzy pro první ročníky
- skupinové programy pro všechny ročníky s různým cílem (vztahy ve třídě, motivace aj.)

3) preventivní programy
- protidrogová prevence
- prevence rasismu, xenofobie
- prevence poruch příjmu potravy
- prevence duševních onemocnění

Výchovná poradkyně


Mgr. Klára Thámová, ÚT + ČT 14 – 16, thamova@gjp1.cz

Výchovný poradce:
- předává informace z oblasti výchovného poradenství dalším učitelům
- informuje žáky a jejich rodiče o činnosti PPP a SPC
- poskytuje poradenskou činnost pro žáky v obtížných situacích v době pobytu ve škole
- aktuálně řeší kázeňské prohřešky
- poskytuje poradenskou činnost pro rodiče
- pečuje o studenty-cizince
- spolupracuje s metodikem prevence (a ostatními členy ŠPP)
- informuje o studijních možnostech, pomáhá při vyplnění a včasném odeslání přihlášek ke studiu
- spolupracuje s třídními učiteli vycházejících tříd v dané problematice
- organizuje schůzky zástupců VŠ se studenty
- zpracovává přehledy o přijetí žáků

Poradkyně pro nadané studenty


RNDr. Anna Koktová, CSc., ST 13:50 - 14:35, koktova@gjp1.cz

Ráda bych pomáhala studentům v hledání, odkrývání a rozvoji jejich talentu, nadání a vlastně všeho, co je baví. Nabízím možnost setkat se a problematiku prodiskutovat. Setkám se ráda se studenty, rodiči i pedagogy, ráda budu za každý podnět, připomínku, protože všichni máme stejný cíl, jde nám o totéž.

Mezi oblasti, ve kterých mám zkušenosti a úspěšné studenty, patří např.:
- on-line kurzy – CTM, TALNET …
- otevřená věda AV ČR, SOČ …
- aktivity pro středoškoláky na různých vysokých školách…
- prázdninové aktivity
- aj.

Asistenti pedagoga


Bc. Et Bc. Iva Pánková, pankova@gjp1.cz
Mgr. Iveta Viktorová, viktorova@gjp1.cz
Bc. Jan Šandera, sandera@gjp1.cz

Asistenti pedagoga – podporují a pomáhají pedagogům, aby mohli věnovat čas studentům se speciálními vzdělávacími potřebami. Asistenti např. přípravují materiály na hodiny, v hodině usměrňují studenty, pomáhají jim se zápisky a kompletací materiálů, komunikují s rodiči apod.

Školní asistentka


Jindra Bartošová, Dis., Dis., PO + ST 8-16 , bartosova@gjp1.cz

Na žádost pedagoga, zákonného zástupce či konkrétního žáka pracuje po delší časový úsek s žákem, který má prospěchové problémy.

Konkrétní činnosti:
- hledání příčiny problému
- podpora motivace
- koordinace případného doučování
- spolupráce se školním poradenským pracovištěm
- komunikace s rodinou, s pedagogy, s doučovateli
- pomoc s organizací času, s přípravou na jednotlivé předměty, s úpravou pracovního prostředí
- pomoc v překonávání nejen jazykových bariér
- podpora ve volnočasových aktivitách – rozvoj osobnosti, posilování silných stránek a osobnostního potenciálu
Vedoucí poradenského pracoviště GJP