Gymnázium JANA PALACHA PRAHA 1 - učíme jinak
English versionGerman versionEspaňolVi?t

OPERAČNÍ PROGRAM - PRAHA PÓL RŮSTU ČR - podpora na rozvoj podmínek multikulturní výchovy.


Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.


Vzdělávání na dotek - program inovace obsahů předmětů a zavedení projektové výuky s důrazem na rozvoj čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti za využití elektronických výukových pomůcek


Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.
Projekt OPPA je spolufinancován z Evropského sociálního fondu.

Rozpoznej svoje schopnosti. Rozvoj školního poradenského pracoviště Gymnázia Jana Palacha Praha 1 se zaměřením na žáky se specifickými potřebami ve vzdělávání.


Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.
Projekt OPPA je spolufinancován z Evropského sociálního fondu.

Comenius - Minorities in Europe

COMENIUS: Edinburgh zdraví!
COMENIUS RELOADED - Zpráva z Heidelbergu!
Pozdravy z Heidelbergu
COMENIUS - ZPRÁVA Z PARTNERSKÉ SCH?ZKY VE SKOTSKU
COMENIUS - vybraní studenti na partnerskou sch?zku do Skotska
COMENIUS - poj?te s námi do projektu!

Zastav, zažij, zapřemýšlej

Langweilig??????
Bojovka Lost in Prague
Video z vystoupení sboru na vernisáži výtvor? z HB
Multikulturní trh - zhodnocení
Multikulturní trh na GJP 13.12. od 14:30
Živá knihovna pro první ro?níky
Vernsiáž výtvor? z Horního Bradla
Beseda o vyhraném boji se závislostí
19.11. Gender v sou?asném sv?t?
Hrou proti AIDS první ro?níky
Živá pam?? op?t na GJP
Beseda o poruchách p?íjmu potravy
Program o poruchách p?íjmu potravy pro první ro?níky
Preventivní dílny pro první ro?níky
Hrou proti AIDS první ro?níky 3.6.2010

Různorodost - to je radost! - projekt multikulturní výchovy

Beseda s panem Weiserem
Fotografie k projektu R?ZNORODOST - TO JE RADOST
Neonacistické hnutí v dnešní dob?
Pod?kování a pochvala všem z multikulturního trhu!
VIDEO: vernisáž a vystoupení sboru GJP VOICES
Pozvánka: R?znorodost - to je radost
Uprchlická interkulturní dílna
Multikulturní trh na GJP - 10.12 2009
Živá pam??
Program proti antisemitismu
Živá knihovna
R?znorodost - to je radost!

Cesta ke vzdělávání pro děti a mladé lidi se speciálními vzdělávacími potřebami - SIMP

GJP a projekt spole?nosti SIMP
Jak se žije Neslyšícím?

Svoboda nebo závislost - projekt prevence sociálně patologických jevů

Hrou proti AIDS - druhá alfa, beta - 18.12.
Vernisáž výtvor? na téma Svoboda nebo závislost 9.12. ve 14 hod
Interaktivní preventivní programy pro 1. a 2. ro?níky - ZM?NA
Hrou proti AIDS - první alfa, beta
O projektu "Svoboda nebo závislost?"

Comenius - My Region In Common Europe

COMENIUS: Videa
Výzva - všem student?m a rodi??m!
Comenius meeting v Boloni - reportáže student?!!!
Jeste jednou z Bologni
Halo, halo, tady Bologna!
Comenius meeting v Boloni za dve?mi!
Projekt Comenius - Partnerská sch?zka v Boloni
Projekt Comenius úsp?šn? vstoupil do své záv?re?né fáze!
Project meetings - next year
Bad News - the Portuguese school is out of the project for the next year
Prague´s Comenius project meeting report (Zpráva o partnerské sch?zce projektu Comenius v Praze)
COMENIUS meeting in Prague - fotky italských partner?
Comenius meeting in Heraklion - summary
Zprávy z Kréty
Projekt Socrates COMENIUS - oficiální webové stránky projektu

CENIA - Multimediální ročenka životního prostředí

Multimediální ro?enka životního prost?edí
Vítejte na planet? Zemi

PŠP – poradenství–škola–povolání

Op?t p?íležitost online testu profesního uplatn?ní
Test schopností a studijních p?edpoklad? pro 1 alfa, 1 beta
¡Hola z Barcelony!
Transsexualita ze životní zkušenosti 12.11. beseda v seminá?i psychologie
Nové stránky projektu PŠP
Je kou?it cigarety opravdu dobrá volba?
GJP o?ima student? aneb výsledky dotazník? z HB
Beseda o schizofrenii v Baobabu 14.11.2007
10.10. - Sv?tový den duševního zdraví
Deset tip? jak zvýšit psychickou odolnost
Jaké je to žít s duševní nemocí?
Poradenství – škola - povolání – PŠP

Ostatní projekty a granty

Konference Škola jako místo setkávání 2018
VERNISÁŽ Já a má další Já
„Prales pro GJP“
Šnorchlování a surfování na Kanárských o. - p?ednáška a poslední volná místa!
Labyrint migrace
Kv?tinová výzdoba školy
Projekt Grafický kroužek
GJP VOICES rozezn?lo Rezidenci primátora hl. m?sta Prahy
Naši studenti na Pražském studentském summitu
AMSTERDAM v PRAZE - vým?nný zájezd 2009 -ZÁV?R
PRAGUE / AMSTERDAM exchange

Příroda, společnost a kultura

© 2014 GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.
Pštrossova 13/203, 110 00 Praha 1
studijní obor: 7941K41
ochrana soukromí