Gymnázium JANA PALACHA PRAHA 1 - učíme jinak
English versionGerman versionEspaňolVi?t

GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.


adresa:Pštrossova 13/203, 110 00 Praha 1
tel.:222 240 927, 224 223 623
tel./fax:222 240 927
e-mail:infogjp1.cz
web:www.gjp1.cz
z?izovatel:Mgr. Michal Musil
vedení školy:Mgr. Michal Musil, ?editel musilgjp1.cz
PhDr. Josef Kon?el, zástupce ?editele koncelgjp1.cz
sekretariát:Musilová Lenka, Bartošová Jindra - asistentky ?editele infogjp1.cz
u?itelé: seznam pracovník? školy
pov??enec GDPR: Michal Musil jr. gdprgjp1.cz, 777 624 723

mapa:

Ú?ední hodiny sekretariátu:
pond?lí 8.00 - 18.00 hod.
úterý - pátek 8.00 - 15.00 hod.
Pro parkování na modrých zónách v okolí GYMNÁZIA JANA PALACHA prosím používejte mobilní aplikaci "virtuální parkovací hodiny" www.mpla.cz/praha. Dále je možné využít podzemní parkovišt? Národního divadla, nebo parkovací hodiny v Myslíkov? ulici.

I?: 25119702
?. ú?tu: 123134025/0300
p?i platbách uvád?jte prosím jako variabilní symbol rodné ?íslo žáka
IZO našeho gymnázia: 013094394
Studijní obor: 7941K41
ID datové schránky: in69b3t
Dokument v digitální podob? lze doru?it:
-prost?ednictvím informa?ního systému datových schránek - maximální velikost jedné datové zprávy je 20 MB,
-zasláním e-mailové zprávy na elektronickou adresu p?íslušné podatelny - maximální velikost jedné datové zprávy je 20 MB,
-na p?enosném technickém nosi?i dat.
Požadavky na podání dokument? v digitální podob?
-jednou zprávou zasílejte pouze jedno podání, pokud je sou?ástí jednoho podání více elektronických dokument?, musí být z?ejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou jeho elektronickými p?ílohami
-dokumenty v digitální podob? jsou p?ijímány v následujících formátech: PDF (verze 1.7 a vyšší), PDF/A (ISO 19005), Fo/zfo (602XML Filler dokument), TXT, RTF, Odt (Open Document Text), Ods (Open Document Spreadsheet), Odp (Open Document Presentation), DOC/DOCX, XLS/XLSX, PPT/PPTX, HTM/HTML, PNG (ISO/IEC 15948), TIF/TIFF (revize 6 – nekomprimovaný), JPG/JPEG/JFIF (ISO/IEC 10918), MPEG-2 (ISO/IEC 13818), MPEG-1 (ISO/IEC 11172), GIF, MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer II (MP2), MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer III (MP3), WAV, PCM, XML, kde sou?ástí p?edávaného dokumentu v datovém formátu XML je popis jeho struktury pomocí schématu XML nebo Document Type Definition (DTD).
-p?ípustným p?enosným technickým nosi?em dat je CD, DVD nebo USB flash disk, který se vrací pouze na výslovnou žádost uplatn?nou p?i jeho podání na p?íslušné podateln?
Postup v p?ípad? zjišt?ní závad u p?ijatého podání
-Pokud dokument v digitální podob? v?. datové zprávy, v níž je obsažen, je neúplný, nelze jej zobrazit (není ?itelný), obsahuje škodlivý kód (chybný datový formát nebo po?íta?ový program, který je zp?sobilý p?ivodit škodu na informa?ním systému nebo na informacích zpracovávaných GJP), není v datovém formátu nebo není uložen na p?enosném technickém nosi?i dat, na kterém GJP p?ijímá dokumenty v digitální podob?, bude o této skute?nosti odesílatel, pokud je znám, vyrozum?n a bude mu stanoven postup pro odstran?ní vady dokumentu. Není-li GJP schopen ur?it odesílatele nebo nepoda?í-li se GJP ve spolupráci s odesílatelem vadu doru?eného dokumentu odstranit, GJP dále dokument nezpracovává.
Seznam právních p?edpis?, podle kterých je možné v??i GJP ?init podání v elektronické podob?
-zákon ?. 106/1999 Sb., o svobodném p?ístupu k informacím, v platném zn?ní – žádost nemusí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem
-zákon ?. 500/2004 Sb., správní ?ád, v platném zn?ní – podání musí být podepsáno uznávaným elektronickým podpisem
-podávání podn?t? a stížností, v?etn? podn?t? a stížností podávaných podle správního ?ádu – nemusí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem


Mgr. Jakub B?hounek
ICT koordinátor
2012-07-01
Sdílet na Facebook
© 2014 GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.
Pštrossova 13/203, 110 00 Praha 1
studijní obor: 7941K41
ochrana soukromí