English versionGerman versionEspa�olVi?t

OPERAČNÍ PROGRAM - PRAHA PÓL RŮSTU ČR

Pól růstu

Projekt "Vybudování dvou jazykových učeben"

CZ.07.4.67/0.0/0.0/19_073/0002240 je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je modernizace dvou jazykových učeben, které budou vybaveny moderní digitální technologií a moderními didaktickými pomůckami. Modernizované učebny přispějí k efektivní výuce, a tak i k vyšší uplatnitelnosti studentů na trhu práce a vyšší úspěšnosti při studiu VŠ. Termín realizace 5/2022 - 8/2023

Projekt "Area 51"

Od 1.9.2019 do 30.6.2023 je GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o. realizátorem projektu "Area 51" s registračním číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001434, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na oblast začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) a rozvoj demokratické kultury ve škole. Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání, posílení inkluze a rozvíjení sociálních a občanských kompetencí žáků školy spolu se zvyšováním kompetencí pedagogických pracovníků školy. Celková výše podpory činí 3 268 208,75 Kč.

Hlavní klíčové aktivity projektu:

 • tvorba příručky pro začleňování dětí a žáků s OMJ na GJP
 • rozvoj mediálního vzdělávání na GJP
 • speciální a individuální aktivity zvyšování kompetencí pracovníků
 • motivace, koordinace a evaluace projektu
 • řízení projektu

Výstupy projektu:

Projekt je financován z EU a z Hl. m. Prahy.

Projekt "Podpora žáků s OMJ"

Od 1.9.2019 do 31.12.2022 je GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o. realizátorem projektu "Podpora žáků s OMJ" s registračním číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001393, který je spolufinancován Evropskou unií. Hlavním cílem projektu je podpora inkluze na GJP. Cílem je zlepšit podmínky pro začleňování žáků s OMJ prostřednictvím dlouhodobých aktivit i jednorázovou podporou. Dílčí cíle projektu jsou rozvoj kompetencí pedagogů, organizování odborně zaměřených tematických setkávání a spolupráce s rodiči dětí a v neposlední řadě komunitně osvětová setkávání. Celková výše podpory činí 928 744 Kč.

Hlavní klíčové aktivity projektu:

 • dvojjazyčný školní asistent - personální podpora
 • projektová výuka
 • vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků
 • odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí
 • komunitně osvětová setkávání

Projekt je financován z EU a z Hl. m. Prahy.

Projekt "Výzva 54 GJP"

číslo výzvy 54 registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0002033

Od 1.9.2020 do 31. 12. 2022 je škola realizátorem projektu " Výzva 54 GJP " s registračním číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0002033, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti. Cílem výzvy je zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti. Vybrané projekty jsou zaměřeny na podporu základních a středních škol především ve vztahu vytváření inkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Realizace projektů přispěje k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti a vztahu k okolnímu prostředí, k porozumění a toleranci odlišných kultur.

 • Dvojjazyčný školní asistent

  Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu žákům s odlišným mateřským jazykem – dvojjazyčného školního asistenta ZŠ a SŠ. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu dětem s odlišným mateřským jazykem pro snížení jazykové bariéry.

 • Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin

  Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání v oblasti práce s žáky s odlišným mateřským jazykem. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu DVPP akreditovaného v systému DVPP.

 • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí ve školách

  Cílem aktivity je rozvíjet komunikaci, sdílení zkušeností a dobré praxe školy s rodičovskou veřejností. Aktivita podporuje vytvoření prostoru pro otevřenou diskusi v oblasti přístupu školy k začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem, diskusí o tématech spojených s problematikou inkluze a rozvojem demokratické kultury a prezentaci školy v oblastech zaměření projektu.

 • Komunitně osvětová setkávání

  Cílem této aktivity je podpořit inkluzivní klima a komunitní charakter školy. Škola zorganizuje volnočasové komunitní osvětové setkání s rodiči, přáteli školy a veřejností za pomoci odborníka nebo odborného týmu (organizace, spolku apod.). Děti ze školy se mohou do aktivity zapojit jako diváci nebo i jako samotní aktéři.

  Projekt "Společně si rozumíme GJP"

  Od 1.9.2018 do 31.3.2021 je GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o. realizátorem projektu "Společně si rozumíme GJP" s registračním číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001198, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti. Celková výše podpory činí 822 451 Kč.

  Realizace projektů přispěje k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti a vztahu k okolnímu prostředí, k porozumění a toleranci odlišných kultur.

  Hlavní klíčové aktivity projektu:

  • dvojjazyčný školní asistent - personální podpora
  • projektová výuka
  • vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků
  • odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí
  • komunitně osvětová setkávání
  • volnočasový kluby

  Projekt je financován z EU a z Hl. m. Prahy.

  Projekt "Klíč k porozumění"

  V rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU - PRAHA PÓL RŮSTU ČR získala škola podporu na rozvoj podmínek multikulturní výchovy. REG.č.CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000016

  Cílem projektu Klíč k porozumění je plně začlenit žáky "cizince" do celé společnosti, odstranit předsudky a všem žákům vštípit pozitivní chápání rovných příležitostí. Projekt je zaměřen na rozvoj podmínek multikulturní výchovy dlouhodobými i jednorázovými aktivitami.

  Doufáme, že se nám za podpory OPERAČNÍHO PROGRAMU - PRAHA PÓL RŮSTU ČR podaří přispět k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti a vztahu k okolnímu prostředí, k porozumění a toleranci odlišných kultur. Realizace projektu byla zahájena 1.9.2016.

  Hlavní klíčové aktivity projektu:

  • Podpora 1. ročníků - adaptační kurz, výjezdní workshop
  • Realizace celoškolních aktivit pro podporu inkluze - přednášky, exkurze, workshopy
  • Individuální podpora - koordinace výchovy, doučování
  • Úprava ŠVP - zavedení nových témat z multikulturní vých.
  • Vytvoření semináře ČJ pro žáky s OMJ
  • Vytvoření pracovních listů pro CS se SVP pro podporu běžné výuky
  • Podpora alternativních forem výuky
  • Realizace kurzů pro pedagogy
  • Speciální vzdělávání š. psycho/pedagožky


  Pavel Červeňák , M.A.
  Koordinátor grantové činnosti
  2017-01-23
  Sdílet na Facebook
 • © 2014 GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.
  Pštrossova 13/203, 110 00 Praha 1
  studijní obor: 7941K41
  ochrana soukromí