Gymnázium JANA PALACHA PRAHA 1 - učíme jinak
English versionGerman versionEspaňolVi?t

p?vecký sbor (Sbor)


Autorem loga je absolvent Tomáš Lipský


Aktivity p?veckého sboru GJP Voices jsou pravideln? realizovány s laskavou podporou M?stské ?ásti Praha 1. Nejinak tomu je i v kalendá?ním roce 2016. D?kujeme.

V sou?asné dob? nemáme žádného sponzora. Pokud se chcete podílet jakkoliv na podpo?e sborových a jiných p?veckých aktivit na našem gymnáziu, prosím, kontaktujte sbormistryni Elišku Bendovou (bendova@gjp1.cz).

Ve školním roce 2016/2017 zkoušíme každý ?tvrtek od 16:30 do 18:00 v aule gymnázia.
Studenti v každém pololetí obdrží známku do p?edm?tu UK za aktivní ú?ast (docházka nad 75%), stejn? jako za ú?ast na koncertech. Vedle zkoušek a vystoupení se studenti ú?astní, je-li zájem, i spole?ných mimoškolních spole?enských akcí (koncert?, výlet? apod.).

Do konce školního roku 2014/2015 byl sbormistrem GJP Voices Mgr. Tomáš Klima. Od nového školního roku p?evzala jeho práci vyu?ující HV v?etn? GJP Voices Mgr. Eliška Bendová. I vzhledem k t?mto okolnostem prošel GJP Voices obsahovou i strukturální zm?nou. Studenti nap?í? ro?níky se nyní nesetkávají a nepracují jako p?vecký sbor, ale jako hudební kroužek. Cílem je p?ivést k hudb? mladé muzikanty, kte?í mají zájem o zp?v i hru na hudební nástroje a nenašli zatím uplatn?ní, ale také žáky, kte?í doposud nem?li možnost si tyto praktické ?innosti osvojit v?bec ?i jen v menší mí?e. K tomuto slouží zejména nov? zakoupené hudební nástroje zvané boomwhackers. Jedná o plastové lad?né „roury“ pat?ící do skupiny perkusí. Žáci pomocí nich hrají melodie i harmonické doprovody písní populární hudby, ale také skladby klasické hudby (nap?. Bach?v Air). Samoz?ejmostí je zapojování aktivních hudebník? z ?ad kytarist? ?i klavírist? a zp?vák?, a využívání Orffova instrumentá?e. Studenti se za?lenili i do kulturního života M? Prahy 1 p?i adventním zpívání ve Vojt?šské ?tvrti. Po úsp?šném vystoupení poskytli n?kte?í z nich „osv?tový“ rozhovor pro místní televizní stanici zejména v souvislosti s novinkami v podob? již zmín?ných boomwhackers.

2015/2016

Chápeme ale, že sborový zp?v není pro každého, proto, když už ne na pódiu mezi námi, tak alespo? v ?adách publika na n?kterém z našich koncert? Vás rádi uvidíme. Ud?láte radost nejenom nám, ale jak doufáme, také sami sob?. O koncertech pravideln? informujeme na stránkách školy.

(Eliška Bendová)

Letošní GJP Voices (Eliška Bendová)
Report ze soust?ed?ní GJP VOICES (Tomáš Klima)
GJP VOICES - soust?ed?ní (Tomáš Klima)
Zpráva ze soust?ed?ní GJP VOICES (Tomáš Klima)
GJP VOICES na pietním aktu v rodišti Jana Palacha ve Všetatech (Vít Janda)
GJP VOICES - info nejen pro stávající ?leny (Tomáš Klima)
Pod?kování sboru GJP VOICES! (Tomáš Klima)
info ke koncertu GJP VOICES (Tomáš Klima)
úložišt? not a kontakty na vás (Tomáš Klima)
soust?ed?ní GJP Voices (zpráva, která nebyla zve?ejn?na v sekci sbor) OMLUVA VŠEM (Tomáš Klima)
Podmínky pro chození do sboru (Tomáš Klima)
VIDEO: vernisáž a vystoupení sboru GJP VOICES (Vít Janda)
MIMO?ÁDNÁ ZKOUŠKA GJP VOICES 3.12. (Tomáš Klima)
REPERTOÁR (Tomáš Klima)
KONCERT 5. 1. 2010 (Tomáš Klima)
soust?ed?ní GJP VOICES: 6. - 8. 11. (Tomáš Klima)
Soust?ed?ní sboru (Martina Spiritová)
Záznam z vystoupení - maturitní vysv?d?ení (Vít Janda)
Nejbližší vystoupení (Martina Spiritová)
GJP VOICES - za?átky (Martina Spiritová)
Seznam repertoiru (Martina Spiritová)
Fotogalerie (Martina Spiritová)
Seznam ?len? (Martina Spiritová)
O sbormistryni (Martina Spiritová)
Vystoupení GJP VOICES na váno?ní besídce 2007 (Vít Janda)© 2014 GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.
Pštrossova 13/203, 110 00 Praha 1
studijní obor: 7941K41
ochrana soukromí