Gymnázium JANA PALACHA PRAHA 1 - učíme jinak
English versionGerman versionEspaňolVi?t

GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.

Založeno v roce 1991

Tradice školy

GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o. (GJP) bylo za?azeno do sít? škol MŠMT ?R na ja?e 1991 jako jedna z prvních soukromých škol u nás. Jedná se o ?ty?leté gymnázium se všeobecným zam??ením, které sídlí ve školní budov? v Pštrossov? 13 v Praze 1. V sou?asné dob? na gymnáziu studuje 177 žák? v 8 t?ídách.

Ve školním roce 2018-2019 budou otev?eny 2 t?ídy 1. ro?níku. P?edpokládaná kapacita budoucího 1. ro?níku je 44 žák?. Absolventi GJP, jejichž po?et p?ekro?il 1000, se velmi dob?e uplat?ují v dalším studiu na širokém spektru vysokých škol v ?R, v zahrani?í i v praxi. Pedagogický sbor tvo?í tým erudovaných aprobovaných u?itel? s v?kov? vyváženou strukturou.

P?ijímací ?ízení

První kolo p?ijímacího ?ízení se konalo 12. a 16. dubna 2018. P?ijímací ?ízení na GJP prob?hlo v roce 2018 op?t kombinovanou formou státem na?ízené jednotné p?ijímací zkoušky (JPZ) z ?J a MA a pohovorem z AJ (ŠPZ). Termín odevzdání p?ihlášky pro 1. kolo byl do 1. b?ezna 2018.
Kritéria p?ijímacího ?ízení naleznete v sekci "uchaze?",
Výsledky p?ijímacího ?ízení v prvním kole budou p?edepsaným zp?sobem zve?ejn?ny na ve?ejn? p?ístupném míst? ve škole a zp?sobem umož?ujícím dálkový p?ístup nejpozd?ji do 3 pracovních dn? po skon?ení 1. kola.
Konzultace k pr?b?hu a obsahu p?ijímacího ?ízení s informacemi o výuce klí?ových p?edm?t? se konají vždy v pond?lí od 16.00 do 18.00 hod. po p?edchozí domluv? v sekretariátu školy za ú?asti ?editele školy nebo jeho zástupce.


Dny otev?ených dve?í ve školním roce 2017/2018:


 • 9. 11. 2017 (16.00 - 18.00 hod.)
 • 27.11. 2017 (16.00 - 18.00 hod.)
 • 15. 1. 2018 (16.00 - 18.00 hod.)


  P?e?t?te si slovo ?editele k uchaze??m o studium na naší škole!

  Forma a pr?b?h studia

  Škola realizuje výuku dle školního vzd?lávacího programu GJP. V rámci modernizace výukových metod a prost?edk? GJP dnes již b?žn? využívá datové projektory, interaktivní tabule a ipady. Ve všech t?ídách a u?ebnách je umožn?n p?ístup k internetu v?etn? wifi technologie. Žáci i jejich zákonní zástupci mají p?ehled o pr?b?žné klasifikaci a docházce na školním webu.
  Škola disponuje standardn? vybavenou u?ebnou informatiky a výpo?etní techniky. Ve všech t?ídách a u?ebnách je umožn?n p?ístup k internetu v?etn? wifi technologie.
  V u?ebním plánu je jako hlavní cizí jazyk povinný pro všechny žáky GJP jazyk anglický. V nabídce pro volbu druhého cizího jazyka jsou NJ, ŠJ a FJ. V p?ípad? zájmu si žák m?že od 3. ro?níku rozší?it studium jazyk? o další cizí jazyk. T?ídy se na výuku jazyk? d?lí na skupiny podle úrovn? znalostí. Nedílnou sou?ástí studia AJ je konverzace vedená rodilým mluv?ím. Gymnázium nabízí široký výb?r volitelných p?edm?t? (ve 3. a 4. ro?níku). Žáci si tak sami dotvá?ejí sv?j u?ební plán. Ve výb?ru volitelných p?edm?t? jsou zastoupeny krom? standardních p?edm?t? také ekologie, sem. politologie a mezinárodních vztah?, finan?ní gramotnosti, e-commerce, státoprávní filosofie, anglický seminá?, latina, psychologie, filmový seminá?, základy právního systému a informa?ní technologie. Zvláštností je kombinovaná a vzájemn? provázaná výuka výtvarné a hudební výchovy v rámci p?edm?tu um?ní a kultura. Ve škole bylo z?ízeno a úsp?šn? pracuje školní poradenské pracovišt? vedené školní psycholožkou. GJP je velmi aktivní a úsp?šné v grantové oblasti (OP Praha Pól R?stu - MHMP, granty MŠMT ?R a M? Praha 1).

  Školní vzd?lávací program GJP

  Mimoškolní ?innost a volný ?as

  Gymnázium organizuje pro studenty ?adu mimoškolních aktivit. Nap?. zahrani?ní poznávací zájezdy (nap?. Špan?lsko,) a vým?nné programy (New York City - USA, Amsterdam - Holandsko, Cambridge - Kanada, SRN, Francie, ú?ast v programu Erasmus+, pobyty v p?írod? s ekologickou tématikou, lyža?ské kurzy v tuzemsku i v zahrani?í, kulturní akce a sout?že. Od svého vzniku v roce 1991 škola tradi?n? organizuje na za?átku školního roku školu v p?írod? (zá?í), kde je propojena p?edevším projektová výuka s možností sportování a relaxace. Konají se zde workshopy, výuka zp?vu a tance, artefiletický program, nedílnou sou?ástí je také speciální adapta?ní program pro žáky 1. ro?níku. Od roku 2007 p?sobí ve škole smíšený p?vecký sbor složený ze žák? a absolvent? "GJP Voices".

  Stravování

  Stravování žák? je zajišt?no v blízkosti školy ve školní jídeln? Vojt?šská 13 Praha 1.

  Školné

  Školné ve školním roce 2017/2018 je 48 000 K?/rok. Školné je hrazeno bu? jednorázov?, ve dvou splátkách nebo p?ípadn? na základ? individuáln? domluveného splátkového režimu.

  Z d?vodu spušt?ní výuky dle nového školního vzd?lávacího programu na GJP ve školním roce 2017–2018 bude školné ve školním roce 2018–2019 stanoveno v odlišné výši pro 1. a 2. ro?ník a 3. a 4. ro?ník následovn?:
  - 1. a 2. ro?ník 63 000 K?/rok (nová vzd?lávací koncepce výuky na GJP). Shrnuté informace k obsahu nového školního vzd?lávacího programu GJP naleznete zde.
  - 3. a 4. ro?ník 58 000 K?/rok (dobíhající vzd?lávací koncepce výuky na GJP).
  IZO našeho gymnázia: 013094394

  Další informace o škole a její u?ební plán jsou k dispozici v ?editeln?
  školy, na našich webových stránkách a uvedených telefonech.

  Pokud jste se rozhodli ucházet se o studium na naší škole, p?ejeme Vám, abyste úsp?šn? zvládli p?ijímací ?ízení a mohli se spolu s námi podílet na atmosfé?e, úrovni a dobrém jménu našeho gymnázia...

  Z?izovatel školy  Mgr. Michal Musil

  Mgr. Michal Musil
  ?editel školy
  2012-09-06
  Sdílet na Facebook
 • © 2014 GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.
  Pštrossova 13/203, 110 00 Praha 1
  studijní obor: 7941K41
  ochrana soukromí