Gymnázium JANA PALACHA PRAHA 1 - učíme jinak
English versionGerman versionEspaňolVi?t

GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.

Založeno v roce 1991

Tradice školy

GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o. (GJP) bylo zařazeno do sítě škol MŠMT ČR na jaře 1991 jako jedna z prvních soukromých škol u nás. Jedná se o čtyřleté gymnázium se všeobecným zaměřením, které sídlí ve školní budově v Pštrossově 13 v Praze 1. V současné době na gymnáziu studuje 177 žáků v 8 třídách.

Ve školním roce 2018-2019 budou otevřeny 2 třídy 1. ročníku. Předpokládaná kapacita budoucího 1. ročníku je 44 žáků. Absolventi GJP, jejichž počet překročil 1000, se velmi dobře uplatňují v dalším studiu na širokém spektru vysokých škol v ČR, v zahraničí i v praxi. Pedagogický sbor tvoří tým erudovaných aprobovaných učitelů s věkově vyváženou strukturou.

Přijímací řízení

První kolo přijímacího řízení proběhne 12. a 16. dubna 2018. Přijímací řízení na GJP v roce 2017 historicky poprvé proběhlo kombinovanou formou státem nařízené jednotné přijímací zkoušky (JPZ) z ČJ a MA a pohovorem z AJ (ŠPZ). Termín odevzdání přihlášky pro 1. kolo je do 1. března.
Kritéria přijímacího řízení naleznete v sekci "uchazeč",
Výsledky přijímacího řízení v prvním kole budou předepsaným způsobem zveřejněny na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději do 3 pracovních dnů po skončení 1. kola.
Konzultace k průběhu a obsahu přijímacího řízení s informacemi o výuce klíčových předmětů se konají vždy v pondělí od 16.00 do 18.00 hod. po předchozí domluvě v sekretariátu školy za účasti ředitele školy nebo jeho zástupce.


Dny otevřených dveří ve školním roce 2017/2018:


 • 9. 11. 2017 (16.00 - 18.00 hod.)
 • 27.11. 2017 (16.00 - 18.00 hod.)
 • 15. 1. 2018 (16.00 - 18.00 hod.)


  Přečtěte si slovo ředitele k uchazečům o studium na naší škole!

  Forma a průběh studia

  Škola realizuje výuku dle školního vzdělávacího programu GJP. V rámci modernizace výukových metod a prostředků GJP dnes již běžně využívá datové projektory, interaktivní tabule a ipady. Ve všech třídách a učebnách je umožněn přístup k internetu včetně wifi technologie. Žáci i jejich zákonní zástupci mají přehled o průběžné klasifikaci a docházce na školním webu.
  Škola disponuje standardně vybavenou učebnou informatiky a výpočetní techniky. Ve všech třídách a učebnách je umožněn přístup k internetu včetně wifi technologie.
  V učebním plánu je jako hlavní cizí jazyk povinný pro všechny žáky GJP jazyk anglický. V nabídce pro volbu druhého cizího jazyka jsou NJ, ŠJ a FJ. V případě zájmu si žák může od 3. ročníku rozšířit studium jazyků o další cizí jazyk. Třídy se na výuku jazyků dělí na skupiny podle úrovně znalostí. Nedílnou součástí studia AJ je konverzace vedená rodilým mluvčím. Gymnázium nabízí široký výběr volitelných předmětů (ve 3. a 4. ročníku). Žáci si tak sami dotvářejí svůj učební plán. Ve výběru volitelných předmětů jsou zastoupeny kromě standardních předmětů také ekologie, sem. politologie a mezinárodních vztahů, finanční gramotnosti, e-commerce, státoprávní filosofie, anglický seminář, latina, psychologie, filmový seminář, základy právního systému a informační technologie. Zvláštností je kombinovaná a vzájemně provázaná výuka výtvarné a hudební výchovy v rámci předmětu umění a kultura. Ve škole bylo zřízeno a úspěšně pracuje školní poradenské pracoviště vedené školní psycholožkou. GJP je velmi aktivní a úspěšné v grantové oblasti (OP Praha Pól Růstu - MHMP, granty MŠMT ČR a MČ Praha 1).

  Školní vzdělávací program GJP

  Mimoškolní činnost a volný čas

  Gymnázium organizuje pro studenty řadu mimoškolních aktivit. Např. zahraniční poznávací zájezdy (např. Španělsko,) a výměnné programy (New York City - USA, Amsterdam - Holandsko, Cambridge - Kanada, SRN, Francie, účast v programu Erasmus+, pobyty v přírodě s ekologickou tématikou, lyžařské kurzy v tuzemsku i v zahraničí, kulturní akce a soutěže. Od svého vzniku v roce 1991 škola tradičně organizuje na začátku školního roku školu v přírodě (září), kde je propojena především projektová výuka s možností sportování a relaxace. Konají se zde workshopy, výuka zpěvu a tance, artefiletický program, nedílnou součástí je také speciální adaptační program pro žáky 1. ročníku. Od roku 2007 působí ve škole smíšený pěvecký sbor složený ze žáků a absolventů "GJP Voices".

  Stravování

  Stravování žáků je zajištěno v blízkosti školy ve školní jídelně Vojtěšská 13 Praha 1.

  Školné

  Školné ve školním roce 2017/2018 je 48 000 Kč/rok. Školné je hrazeno buď jednorázově, ve dvou splátkách nebo případně na základě individuálně domluveného splátkového režimu.

  Z důvodu spuštění výuky dle nového školního vzdělávacího programu na GJP ve školním roce 2017–2018 bude školné ve školním roce 2018–2019 stanoveno v odlišné výši pro 1. a 2. ročník a 3. a 4. ročník následovně:
  - 1. a 2. ročník 63 000 Kč/rok (nová vzdělávací koncepce výuky na GJP). Shrnuté informace k obsahu nového školního vzdělávacího programu GJP naleznete zde.
  - 3. a 4. ročník 58 000 Kč/rok (dobíhající vzdělávací koncepce výuky na GJP).
  IZO našeho gymnázia: 013094394

  Další informace o škole a její učební plán jsou k dispozici v ředitelně
  školy, na našich webových stránkách a uvedených telefonech.

  Pokud jste se rozhodli ucházet se o studium na naší škole, přejeme Vám, abyste úspěšně zvládli přijímací řízení a mohli se spolu s námi podílet na atmosféře, úrovni a dobrém jménu našeho gymnázia...

  Zřizovatel školy  Mgr. Michal Musil

  Mgr. Michal Musil
  ředitel školy
  2012-09-06
  Sdílet na Facebook
 • © 2014 GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.
  Pštrossova 13/203, 110 00 Praha 1
  studijní obor: 7941K41
  ochrana soukromí