Gymnázium JANA PALACHA PRAHA 1 - učíme jinak
English versionGerman versionEspaňolVi?t

Provozní informace

Komisionální zkoušky
Komisionální zkoušky 4. ro?ník?
9. 4. T?ÍDNÍ SCH?ZKY

Akce

Kariérové poradenství pro druhé ro?níky
Mezinárodní kampa? „Vlajka pro Tibet“
Workshop pro kariérové poradce v Sokolov? 13.12.2017
VERNISÁŽ Já a má další Já
Mapování za?alo!!! - MAPSWIPE
Exkurze iQLANDIA
Mapuj, pomoz lidem v nouzi a vyhraj zájezd do Štrasburku!

Zprávy

DEN OTEV?ENÝCH DVE?Í
OPRAVNÉ ZKOUŠKY 4. RO?NÍK?
Mezinárodní kampa? „Vlajka pro Tibet“
Úsp?ch Alice Adamcové v obvodním kole olympiády z ?eského jazyka
Olympiáda z ?eského jazyka
Mapování za?alo!!! - MAPSWIPE
Exkurze iQLANDIA
P?írodov?dný klokan 2017 - výsledky!
Mapuj, pomoz lidem v nouzi a vyhraj zájezd do Štrasburku!
Vynikající student GJP 2016 - 2017

Sportovní akce

Mezinárodní mistrovství ?R školních družstev v golfu - Mst?tice 15.5.2018
Sofie Najmanová

Soutěže

P?írodov?dný klokan 2017 - výsledky!

Školní psycholožka

Projekty v aplikované ekonomii pro nadané studenty
Konference Škola jako místo setkávání 2018
Kariérové poradenství pro druhé ro?níky
Pomoc s internetovým výzkumem na cca 5 minut
Workshop pro kariérové poradce v Sokolov? 13.12.2017
Testování studijních p?edpoklad? 18.12.
Výsledky test? schopností 1 alfa a 1 beta jsou na sv?t?!
CO NABÍZÍ ŠKOLNÍ PORADENSKÉ CENTRUM?
Nová školní psycholožka

Něco EXTRA...

Projekty v aplikované ekonomii pro nadané studenty
Vesmír nás spojuje
Letní škola filozofie
"Blízká setkání s ... netopýry"
EdTech inovace VŠEM
T?i nástroje
Sout?ž "Republika v otázkách"
Bakala Foundation
March for Science
Olympiáda v porozum?ní literárnímu textu
Literární sout?ž
Národní den biomechaniky
Summer School for Global Leadership
Letní akademie DISCOVER
Cena Maxe Broda 2018
Fotosout?ž VŠCHT Praha
Studentská fotosout?ž
CERN
"Jak uzdravit nemocný sv?t?"
Ústy básníka
Týden mozku
Genius logicus a další sout?že
Sout?ž o nejlepší studentskou úvahu
Francouzský institut Praha
Památník Terezín
?lov?k a spole?nost
Talnet otevírá další kurzy
Cena Maxe Broda 2018
N?m?ina m? baví
Sout?ž o Cenu Karla Velikého 2018
Zvídavá nadílka
Skrytá pam?? Moravy
Vyšehradská literární sout?ž 2018
Vaše Evropa, váš názor! 2018
Pošlete esej v angli?tin? a vyhrajte 3 m?síce v USA
Interaktivní biologický seminá?
"Jak vybudovat úsp?šnou iniciativu?"
Symposion GJK 2017
Nebojme se myslet
Jak by vypadal život v Evrop?, kdyby nebyla objevena Latinská Amerika
Skrytá pam?? Moravy
Nejv?tší fotografická sout?ž pro st?edoškoláky za?íná ...
Vzd?lávací projekt ENERGIS 24
Internetová matematická olympiáda
13. ro?ník projektu Otev?ená v?da
Olympiády v r?zných p?edm?tech
Sout?ž "Jak to vidíš"
Fotosout?ž VŠCHT Praha - konec 2.kola
Jak na laboratorní techniku
BRKOS
Literární sout?ž o Cenu Filipa Venclíka
Týden v?dy a techniky Akademie v?d ?R
Fotosout?ž "Sv?t /je/chemie"
Talnet otev?el registraci do online kurz?
Sout?že v cizích jazycích
Olympiáda lidských práv
Olinx
"P?íb?hy Zem?"
"Bohouš a Dáša m?ní sv?t"
"GENIUS LOGICUS"
Sout?ž pro studenty po?ádaná europoslancem Petrem Ježkem
"100 let ?eskoslovenska v naší škole"
Biologický kroužek pro st?edoškoláky
Literární sout?ž
Máš um?lecké st?evo?
Stáže na Filozofické fakult? UK
Ekonomická olympiáda
Projects in Applied Economics
Neziskový program pro st?edoškoláky od student? z Oxfordu

GJP VOICES - pěvecký sbor

GJP Voices na pietním aktu ve Všetatech
Letošní GJP Voices

Školská rada

Zápis z jednání školské rady dne 13. 12. 2017
Zápis z jednání školské rady dne 27. 9. 2017

Archiv zpráv

Vybrat ročník:

© 2014 GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.
Pštrossova 13/203, 110 00 Praha 1
studijní obor: 7941K41
ochrana soukromí