Gymnázium JANA PALACHA PRAHA 1 - učíme jinak
English versionGerman versionEspaňolVi?t

Zahrani?ní aktivity GJP

Naše škola má n?kolik zajímavých zahrani?ních program? a zahrani?ních partner?.


pár fotografií z posledního výjezdu v rámci projektu Erasmus+ :)

1. projekt ERASMUS+

Náš evropský projekt s názvem "A Sense of Community", ve spolupráci s NAEP (Národní agenturou pro evropské vzd?lávací programy) byl zahájen v zá?í 2016 a je zam??en na dobrovolnictví. Jsou do n?j spole?n? s GJP zapojeny školy z Estonska, Rumunska, Itálie a Špan?lska. Projekt má trvání 24 m?síc? a získali jsme na n?j grant z EU, který využíváme na organizaci projektových aktivit a na výjezdy pracovních skupin student? a u?itel? do partnerských škol.

Dobrovolnictví vnímáme jako nedílnou ?ást dnešní moderní spole?nosti a cílem tohoto projektu je pilotní studie dobrovolnického programu v rozsahu 30 hodin, který by v budoucnu byl pevnou sou?ástí školních vzd?lávacích program? všech st?edních škol. Než se tento cíl poda?í naplnit budeme od šk. roku 2018/19 realizovat myšlenku výchovy k dobrovolnictví prost?ednictvím volitelného seminá?e s názvem OPEN SPACE.

V sou?asné dob? máme podané 2 nové žádosti o projekt. Tou první je klasický projekt partnerství škol a má název "Grasping the world in two different ways - critical and creative thinking" (partne?i - Litva, Slovinsko a Portugalsko) a druhá žádost je v rámci spolupráce škol a neškolních organizací (nap?. neziskových organizací se zam??ením na školství)a má název "Student centered learning for diversity". Tento projekt je zam??en na vzd?lávání u?itel?. Výsledky schvalovacího procesu se dozvíme na za?átku ?ervence 2018.

2. vým?nné pobyty

Exchange programmes - ?ili vým?nné pobyty (stálí partne?i v zahrani?í) – jedná se o aktivitu založenou na výjezdech skupinky student? (cca 10) s pedagogickým doprovodem na zhruba týdenní pobyt do dané zem?. Vým?ny nabízejí student?m p?edevším skv?lou možnost procvi?ení cizího jazyka, jedine?né zkušenosti a zážitky spojené s pobytem p?ímo v rodin? studenta partnerské školy, poznání studentského života jak ve škole, tak i mimo ni . samoz?ejm? nechybí ani kultura, outdoor a další aktivity.

Partnerské školy:
 • HET AMSTERDAMS LYCEUM (Nizozemsko)
  vým?nný program má za sebou 6 cykl?, v sou?asnosti byl p?erušen
 • GREGORIO LUPERON HIGH SCHOOL, NEW YORK CITY, USA
  po první vým?n? s partnerskou školou z NYC (2011 - 2012) se konal druhý cyklus ve školním roce 2013/2014.

  3. projekt Comenius

  Projekt EU v rámci LLP (Life Long Learning Programme) byl založen na práci na tématu projektu, na kterém se dohodly partnerské školy, které se za tímto ú?elem spojily a spole?n? podaly žádost o grant. Jednalo se o velmi oblíbenou kombinovanou aktivitu – práce na projektu, seznamování se s partnerskými školami a jejich vzd?lávacími systémy a týdenní výjezd na parnterskou sch?zku do místa, kde sídlí partnerská škola vždy jednou za p?l roku. Náklady na takový výjezd (mobilitu) spojené s dopravou a ubytováním jsou hrazeny z grantu EU. V rámci partnerské sch?zky se ?ást ?asu v?nuje na spole?nou práci na projektu a ?ást na kulturní a poznávací aktivity.

  MY REGION IN COMMON EUROPE (2005 – 2008)

  Partnerské školy:
 • INSTITUTO DE ENSEÑANZA SUPERIOR FENIX (Tenerife, Špan?lsko)
 • ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE MANFREDI TANARI (Itálie)
 • 10 TECHNIKO & EPAGELMATIKO LYKIO IRAKLIOU KRITIS (Kréta, ?ecko)

  ALL DIFFERENT, ALL EQUAL (2010 – 2012)

  Partnerské školy:
 • STEVENSON COLLEGE (Edinburgh, Scotland)
 • JULIUS SPRINGER SCHULE (Heidelberg, Germany)

  LINES - COMMUNICATION ACROSS GENERATIONS (2013 – 2015)

  Partnerské školy:
 • Stredná odborná škola technická (Poprad, Slovensko)
 • Zespó? Szkó? im.por.Józefa Sarny w Gorzycach (Gorzyce, Polsko)
 • Torbalı Suba?ı Mustafa TOPALAN Anadolu Ticaret Meslek Lisesi(Izmir, Turecko)


  3.ostatní projekty

  - v?tšinou jednorázové – zde se jedná o krátkodobé projekty, nap?. s partnerskými institucemi v N?mecku, bu? spojenými s ur?itým tématem, v rámci n?jž studenti a u?itelé vyvíjí ur?itou aktivitu, pop?. výjezdy, výlety do zahrani?í. Na ?íjen 2015 p?ipravujeme tématický zájezd skupiny student? do Špan?lska.

 • PRESTON HIGH SCHOOL, Cambridge, Ontario (Kanada)
 • DEUTSCHE UMWELTHILFE e. V., Projektbüro "Lebendige Elbe", Köthen (N?mecko)

 • FRANCIE - vým?nný pobyt ve šk. roce 2014 - 2015 ve spolupráci s partnerskými školami (Porg - Libe?, GJS) pro studenty, kte?í mají francouzštinu jako druhý cizí jazyk  Mgr. Radek Dán
  koordinátor Erasmus+
  2012-07-16
  Sdílet na Facebook
 • © 2014 GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.
  Pštrossova 13/203, 110 00 Praha 1
  studijní obor: 7941K41
  ochrana soukromí