Gymnázium JANA PALACHA PRAHA 1 - učíme jinak
English versionGerman versionEspaňolVi?t

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Projekt OPPA je spolufinancován z Evropského sociálního fondu.


OPPA - Příroda, společnost a kultura


Příroda, společnost a kultura jako cesta komplexního rozvoje studenta. - Podpora procesu tvorby vybraných oblastí školního vzdělávacího programu
"Příroda, společnost a kultura jako cesta komplexního rozvoje studenta. - Podpora procesu tvorby vybraných oblastí školního vzdělávacího programu" je inovace vzdělávacího programu Gymnázia Jana Palacha se zaměřením na zvýšení kvality vzdělávání a zatraktivnění výuky pro žáky Gymnázia Jana Palacha.
Potřebnost realizace projektu je dána nejen kurikulární reformou českého školství, a z ní vyplývajících požadavků, ale především vyplývá z výsledků dotazníkových šetření, která probíhala mezi žáky, jejich rodiči a pedagogy. Z výsledků všech šetření jednoznačně vyplývá, že musí být kladen důraz na nové a moderní formy výuky, je nezbytné pokračovat v procesu vybavování školy moderními pomůckami a technologiemi a je třeba racionálně přizpůsobovat formu a obsah výuky. Musíme dát prostor např. projektovým aktivitám, snažit se žákům otevírat nová poznání a spojit teoretické poznatky s praxí a prožitkovou pedagogikou. V celém projektu bude kladen důraz na environmentální , hudebně-estetickou výchovu a kariérní poradenství.
V projektu jsme vytvořili učební plán a osnovy v novém školním vzdělávacím programu s důrazev na vybrané vzdělávací oblasti, zpracovat učební, metodické a didaktické materiály a zatraktivňujeme tak žákům některé předměty (prostřednictvím spolupráce s VŠ, exkurzemi, aj.). Do vzdělávací oblasti člověk a kultura jsme začlenili výuku hudby jako součást nově vzniklého předmětu umění a kultura. Součástí projektu je inovace a realizace poradenských služeb pro žáky gymnázia, které se zaměřuje především na oblast kariérního poradenství.
S výše uvedenými aktivitami souvisí rozšiřování kvalifikace pedagogů prostřednictvím rozvoje jejich interakčních a komunikačních dovedností, zdokonalení v psychodidaktice a metodice a rozvoje jejich schopností v oblasti práce s výpočetní technikou.
Na realizaci projektu se podílí jednotliví pedagogové a zaměstnanci Gymnázia Jana Palacha Praha 1.
Nový školní vzdělávací program GJP 2009