English versionGerman versionEspaňolVi?t

Kritéria pro přijímací řízení 2020/2021

JPZ - 14. a 15.4. 2020 ŠPZ - 16. a 17.4. 2020Aktuální informace ke "specifickým" přijímacím zkouškám v letošním roce 2020 naleznete zde.

Přijímací řízení na GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o. pro školní rok 2020/2021Legislativní zázemí přijímacího řízení, a tedy i jednotné přijímací zkoušky, tvoří školský zákon č. 561/2004 Sb. a vyhláška č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, která blíže specifikuje ustanovení zákona. Úpravy podmínek uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami upravuje společně s výše zmíněnými právními předpisy vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

První kolo přijímacího řízení do prvního ročníku čtyřletého studia oboru 7941K41 (gymnázium, denní forma, délka vzdělávání 4 roky) pro školní rok 2020/2021 se koná v budově školy Pštrossova 13/203, Praha 1 ve dnech:

14. 4. a 15. 4. 2020

- jednotná přijímací zkouška (dále jen JPZ)
a

16. 4. a 17. 4. 2020

- školní přijímací zkouška (dále jen ŠPZ)Příchod do budovy školy bude umožněn od 8.00 hod., příchod do určené učebny, kde bude probíhat 1. a 2. část JPZ, bude v 8.15 hod., ŠPZ se bude konat 16. a 17. 4. 2020 v učebnách budovy školy od 8.00 hod. (konkrétní čas bude upřesněn v pozvánce k přijímacím zkouškám).

Náhradní termíny JPZ a školní přijímací zkoušky: 13. 5. a 14. 5. 2020Požadavky, obsah a kritéria pro přijímací řízení:


Hlavním požadavkem pro přijetí ke studiu na GJP v prvním kole je odevzdání řádně vyplněné přihlášky a úspěšné absolvování všech částí přijímacího řízení.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA GJP VYCHÁZÍ Z VÝSLEDKŮ HODNOCENÍ VE TŘECH ČÁSTECH A HODNOCENÍ PŘEDEŠLÉHO VZDĚLÁVÁNÍ:

1. PÍSEMNÝ TEST Z PŘEDMĚTU MATEMATIKA (JPZ)
čas 70 min; max 50 bodů (což je 30 % celé přijímací zkoušky)

2. PÍSEMNÝ TEST Z PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (JPZ)
čas 60 min; max 50 bodů (což je 30 % celé přijímací zkoušky)

3. POHOVOR V ANGLICKÉM JAZYCE (ŠPZ)
čas cca 10 min; max 56 bodů (což je 34 % celé přijímací zkoušky)
Obsah ŠPZ:
1. schopnost porozumění, pohotovost reakce v anglickém jazyce
2. znalost slovní zásoby a gramatiky anglického jazyka
3. všeobecný přehled
a) učivo 9. třídy ZŠ
b) doplňující otázky "všeobecný přehled"
4. motivace ke studiu, sebeprezentace

HODNOCENÍ PŘEDEŠLÉHO VZDĚLÁVÁNÍ
max 10 bodů (což je 6 % celé přijímací zkoušky)

- 5 bodů za: prospěch na vysvědčení na konci 8. ročníku ZŠ (příp. adekvátního ročníku víceletých gymnázií zapsaných v rejstříku škol) do průměru 1,5 včetně.

- 5 bodů za: prospěch na vysvědčení v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ (příp. adekvátního ročníku víceletých gymnázií zapsaných v rejstříku škol) do průměru 1,5 včetně.

Uchazečům, kteří nemají vysvědčení ze ZŠ či víceletých gymnázií zapsaných v rejstříku škol, budou poslední dvě vysvědčení ze zahraniční školy přepočítána individuálně. Vysvědčení musí být úředně přeložené a ověřené.

Slovní hodnocení musí být podle § 51, odst. 3 školského zákona převedeno do klasifikace.

Minimální bodová hranice ke splnění podmínek k přijetí na GJP:
test z ČJ - 25 bodů,
test z matematiky - 20 bodů
pohovor v anglickém jazyce - 30 bodů.

Při rovnosti bodů u uchazečů rozhoduje o přijetí lepší výsledek z pohovoru v anglickém jazyce (ŠPZ) dle pořadí.

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami – o uzpůsobení podmínek pro konání JPZ rozhodne ředitel školy podle doporučení školského poradenského zařízení. Doporučení Školského poradenského zařízení je nutné dodat spolu s přihláškou.

Při přijímání cizinců (uchazečů, kteří získali předchozí vzdělání na škole mimo území České republiky) bude škola postupovat podle § 20, zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhl. č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání. Mohou požádat o prominutí JPZ z českého jazyk a literatury. Škola ověří rozhovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělávání. Toto ověření bude součástí přijímacího pohovoru.

Vysvědčení ze zahraniční školy – (úředně přeložené a ověřené) bude přepočítáno individuálně.


Způsob identifikace uchazeče: u JPZ i ŠPZ je třeba předložit doklad s fotografií, případně aktuální fotografii s razítkem základní školy uchazeče.

Výsledky přijímacího řízení


Uchazečům budou přiděleny body dle výše uvedených kritérií. Maximální počet bodů, které lze v prvním kole přijímacího řízení na GJP získat, je 166, minimální 75 bodů.

Ředitel školy zveřejní pořadí přijatých uchazečů (pod registračními čísly) s výsledky hodnocení, včetně hodnotících kritérií, do 2 pracovních dnů po získání centrálně vyhodnocených výsledků jednotných testů na veřejně přístupném místě v budově a na webu školy (www.gjp1.cz).

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělání se nezasílá (zákonní zástupci jej obdrží na schůzce s vedením školy).

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělání budou odeslána doporučeně na adresu zákonného zástupce uchazeče.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů v prvním kole je 40 žáků.
Budou otevřeny dvě třídy prvních ročníků.

 • Možnost nahlížet do spisu budou moci účastníci řízení a jejich zákonní zástupci (s výjimkou případů, kdy se žádosti v plném rozsahu vyhovuje) 29. 4. 2020 od 7.30 hod. do 9.30 hod. Pro náhled do spisu je třeba se předem objednat v sekretariátu školy, a to telefonicky na tel.: 224 223 623 nebo e-mailem: info@gjp1.cz.

 • Odvolání uchazeče proti rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání se podává prostřednictvím GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o. řediteli školy. Neshledá-li ten podmínky pro přijetí prostřednictvím autoremedury, rozhoduje o něm Odbor školství
  a mládeže Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1.

 • Svůj úmysl vzdělávat se na GJP potvrdí přijatý uchazeč nebo zákonný zástupce přijatého nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo zveřejněno rozhodnutí o přijetí (tj.: do pátku 15. 5. 2020). Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka GJP a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

  Další informace:


  Informační schůzka pro zákonné zástupce přijatých uchazečů se koná v pondělí 11. 5. 2020 od 17.00 (příjmení začínající A-M) a od 18.00 hod (příjmení začínající N-Ž) v budově školy (1. patro);

  V případě potřeby dalších informací kontaktujte sekretariát školy - info@gjp1.cz, tel.: 224 223 623.

 • Přihlášku ke studiu lze stáhnout zde: Případně si jí můžete vyzvednout v sekretariátu školy.
  Pro přijímací zkoušky 2020 bude nový formulář přihlášky. Lze použít i vzor 2019, ale je nutné doplnit e-mail a telefon na rodiče (povinné). Nový formulář ještě není k dispozici.

 • K nahlédnutí předkládáme Smlouvu o stanovení a úhradě úplaty za vzdělávání žáka (PDF)

  Odkaz na MŠMT ČR - Přijímání na střední školy a konzervatoře

  Děkujeme za zájem a za účast v přijímacím řízení.

  Lenka Musilová
  asistentka ředitele
  2020-01-30
  Sdílet na Facebook
 • © 2014 GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.
  Pštrossova 13/203, 110 00 Praha 1
  studijní obor: 7941K41
  ochrana soukromí