English versionGerman versionEspa�olVi?t

Volby do školské rady GJP, 25. 4. 2022 - výsledky

V pondělí 25. 04. 2022 se konaly volby nových členů školské rady GJP, jednoho za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky během třídních schůzek 25. 4. 2022 a jednoho za pedagogické pracovníky GJP v době konání pedagogické rady dne 25. 4. 2022.

Členem školské rady GJP za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky byl zvolen Jan TomᚠCieœla. Pan Cieœla získal 67 hlasů z celkem 70 ( 3 hlasy byly neplatné).
Členem školské rady GJP za pedagogické pracovníky byl jednomyslně zvolen PhDr. Josef Končel.
Zřizovatel GJP jmenoval členem školské rady GJP Ing. Aloise Hňupa.


Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, plní úkoly zřizovatele ředitel školy, který stanovil počet členů školské rady GJP na 3 osoby. Jednoho člena jmenuje zřizovatel, jednoho člena volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a 1 člena volí pedagogičtí pracovníci GJP.

Volby nových členů školské rady GJP byly vyhlášeny dne 18. 3. 2022 oznámením na webové stránce GJP.

K přípravě a provedení voleb jmenoval ředitel školy tříčlenný volební výbor ve složení: PhDr. Josef Končel, Ing. Alois Hňup a Lenka Musilová.


VOLEBNÍ ŘÁD

1. Volební výbor zajišuje hlasovací lístky pro volbu člena školské rady a formou zápisu eviduje návrhy na kandidáty, eviduje účast v hlasování, zaznamenává výsledky hlasování, vyhlašuje souhrnné výsledky voleb do školské rady na veřejnosti přístupném místě a na www.gjp1.cz .

2. Volba člena školské rady probíhá jednokolovým systémem.

3. Nezvolí-li oprávněné osoby člena školské rady ani na základě opakované volby, jmenuje člena školské rady ředitel školy.

4. Souhrnný zápis o volbě člena do školské rady předá volební výbor řediteli školy a ten následně zřizovateli.

5. Po ukončení voleb zveřejní ředitel školy výsledky voleb do školské rady.

6. Oprávněné osoby, kterými jsou všichni zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci a pedagogičtí pracovníci školy, navrhují nejpozději do 13. 04. 2022 řediteli školy kandidáty na členství ve školské radě písemnou formou adresovanou nejlépe elektronickou poštou na info@gjp1.cz nebo poštou s uvedením jména, příjmení, titulu a stručné charakteristiky kandidáta s vědomím, že informace o kandidátech budou uveřejněny na www.gjp1.cz nejpozději 5 dnů od konání voleb do školské rady.

7. Člena školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky volí oprávněné osoby tajným hlasováním, tj. vhozením upraveného hlasovacího lístku do volební urny. Zakroužkujte prosím jméno maximálně jednoho kandidáta, aby byl volební lístek platný. Kandidáti budou řazeni abecedně bez preferencí. Volby se budou konat během třídních schůzek 25.4. 2022 od 18:30 hod. Členem školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky se stane 1 kandidát, který získá nejvyšší počet hlasů. Při rovnosti hlasů se vítěz určí losem.

8. Člena školské rady za pedagogické pracovníky volí oprávněné osoby hlasováním.

9. Člena školské rady za zřizovatele jmenuje zřizovatel školy.

10. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.

11. Funkční období člena školské rady je 3 roky. Členství ve školské radě je čestnou funkcí. Zaniká uplynutím funkčního období, odstoupením nebo úmrtím.


Jan TomᚠCieœla, architekt - kandidát do ŠR za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky

Jsem absolventem GJP ročník 1996, 5 let po založení tohoto gymnázia. S odstupem času mohu říct, že škola byla v té době na poměry v ČR velmi progresivní. V roce 2003 jsem vystudoval Fakultu architektury na Českém vysokém učení technickém. O tři roky později jsem se stal členem České komory architektů.

Ve stejné době jsme se oženil, manželka je z Brazílie. Máme dvě děti, syna Tea, který mě následoval v šlépějích a studuje v 1. ročníku GJP. Dcera Taís je o pět let mladší.

Od roku 2008 vedu architektonický ateliér Archicraft, kde se v týmu deseti architektů věnujeme architektuře a návrhům interiérů. Na architektuře mě baví možnost tvořit vize do budoucna, vytvářet hodnoty, které budou minimálně dalších 20 let správné a platné. A protože moje práce je pevně spjata s pohledem do budoucnosti a s pokrokem společnosti, i v případě GJP mám pocit, že mohu přispět ke správnému směrování školy. A proto jsem se rozhodl kandidovat do ŠR GJP.V Praze dne 26. 04. 2022
Mgr. Michal Musil, ředitel školy


Mgr. Michal Musil
ředitel školy
2022-04-26
Sdílet na Facebook
© 2014 GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.
Pštrossova 13/203, 110 00 Praha 1
studijní obor: 7941K41
ochrana soukromí