English versionGerman versionEspaňolVi?t

GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.

Založeno v roce 1991

Tradice školy

GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o. (GJP) bylo zařazeno do sítě škol MŠMT ČR na jaře 1991 jako jedna z prvních soukromých škol u nás. Jedná se o čtyřleté gymnázium se všeobecným zaměřením, které sídlí ve školní budově v Pštrossově 13 v Praze 1. V současné době na gymnáziu studuje 178 žáků v 8 třídách.

Ve školním roce 2020-2021 budou otevřeny 2 třídy 1. ročníku. Předpokládaná kapacita budoucího 1. ročníku je 42 žáků. Absolventi GJP, jejichž počet překročil 1300, se velmi dobře uplatňují v dalším studiu na širokém spektru vysokých škol v ČR, v zahraničí i v praxi. Pedagogický sbor tvoří tým erudovaných aprobovaných učitelů s věkově vyváženou strukturou.

Přijímací řízení

Přijímací řízení proběhne pravděpodobně v červnu 2020 dle instrukcí a vyhlášky MŠMT. Přijímací řízení na GJP proběhne v roce 2020 opět kombinovanou formou státem nařízené jednotné přijímací zkoušky (JPZ) z ČJ a MA a pohovorem z AJ (ŠPZ). Termín odevzdání přihlášky pro 1. kolo byl do 1. března 2020.
Kritéria přijímacího řízení byla zveřejněna nejpozději do 31.1. 2020 a naleznete v sekci "uchazeč",
Výsledky přijímacího řízení v prvním kole budou předepsaným způsobem zveřejněny na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději do 3 pracovních dnů po skončení 1. kola.
Konzultace k průběhu a obsahu přijímacího řízení s informacemi o výuce klíčových předmětů se konají vždy v pondělí od 16.00 do 18.00 hod. po předchozí domluvě v sekretariátu školy za účasti ředitele školy nebo jeho zástupce.


Dny otevřených dveří ve školním roce 2019/2020:


 • 5. 11. 2019 (16.00 - 18.00 hod.)
 • 2. 12. 2019 (16.00 - 18.00 hod.)
 • 13. 1. 2020 (16.00 - 18.00 hod.)


  Přečtěte si slovo ředitele k uchazečům o studium na naší škole!

  Forma a průběh studia

  Výuka probíhá dle školního vzdělávacího programu GJP, který byl obsahově inovován s účinností od září 2017. Ve všech třídách a učebnách je umožněn přístup k internetu včetně wifi technologie. Od září 2017 má GJP novou specializovanou učebnu na fyziku a výtvarnou výchovu. Žáci i jejich zákonní zástupci mají přehled o průběžné klasifikaci a docházce na školním webu a v programu Bakaláři.
  Škola disponuje standardně vybavenou učebnou informatiky a výpočetní techniky včetně výukového dronu. Ve všech třídách a učebnách je umožněn přístup k internetu včetně wifi technologie.
  V učebním plánu je jako hlavní cizí jazyk povinný pro všechny žáky GJP jazyk anglický. V nabídce pro volbu druhého cizího jazyka jsou NJ, ŠJ a FJ. V případě zájmu si žák může od 3. ročníku rozšířit studium jazyků o další cizí jazyk. Třídy se na výuku jazyků se zpravidla dělí na skupiny podle úrovně znalostí. Nedílnou součástí studia AJ je konverzace vedená rodilým mluvčím. Gymnázium nabízí široký výběr volitelných předmětů (ve 3. a 4. ročníku). Žáci si tak sami dotvářejí svůj učební plán. Ve výběru volitelných předmětů jsou zastoupeny kromě standardních předmětů také semináře open space, zdravého životního stylu, tvůrčího psaní, osobnostního rozvoje, mediální komunikace, politologie a mezinárodních vztahů, soft skills atd. Zvláštností je kombinovaná a vzájemně provázaná výuka výtvarné a hudební výchovy v rámci předmětu umění a kultura. Matematika se na GJP vyučuje od 2. ročníku dvouúrovňově. Aktivní a talentovaní studenti mají možnost účasti v dlouhodobých kurzech a stážích při vysokých školách, v rámci otevřené vědy AV ČR a CTM. Ve škole bylo zřízeno a úspěšně více než 10 let pracuje školní poradenské pracoviště vedené školní psycholožkou. GJP je velmi aktivní a úspěšné v grantové oblasti (OP Praha Pól Růstu - MHMP, granty MŠMT ČR a MČ Praha 1).

  Školní vzdělávací program GJP

  Mimoškolní činnost a volný čas

  Gymnázium organizuje pro studenty řadu mimoškolních aktivit. Např. zahraniční poznávací zájezdy (např. Španělsko, Skotsko) a výměnné programy (New York City - USA, Amsterdam - Holandsko, Cambridge - Kanada, SRN, Francie, účast v programu Erasmus+, pobyty v přírodě s ekologickou tématikou, lyžařské kurzy v tuzemsku i v zahraničí, kulturní akce a soutěže. Od svého vzniku v roce 1991 škola tradičně organizuje na začátku školního roku školu v přírodě (září), kde je propojena především projektová výuka s možností sportování a relaxace. Konají se zde workshopy, výuka zpěvu a tance, artefiletický program, nedílnou součástí je také speciální adaptační program pro žáky 1. ročníku. Ve škole působí hudební seskupení "GJP Voices".

  Stravování

  Stravování žáků je zajištěno v blízkosti školy ve školní jídelně Vojtěšská 13 Praha 1.

  Školné  Výše školného ve školním roce 2020 - 2021: 69 000 Kč/rok

  Školné je hrazeno buď jednorázově, ve dvou splátkách nebo případně na základě individuálně a předem domluveného splátkového režimu.
  IZO našeho gymnázia: 013094394

  Další informace o škole a její učební plán jsou k dispozici v ředitelně
  školy, na našich webových stránkách a uvedených telefonech.

  Pokud jste se rozhodli ucházet se o studium na naší škole, přejeme Vám, abyste úspěšně zvládli přijímací řízení a mohli se spolu s námi podílet na atmosféře, úrovni a dobrém jménu našeho gymnázia...

  Zřizovatel školy  Mgr. Michal Musil

  Mgr. Michal Musil
  ředitel školy
  2012-09-06
  Sdílet na Facebook
 • © 2014 GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.
  Pštrossova 13/203, 110 00 Praha 1
  studijní obor: 7941K41
  ochrana soukromí