English versionGerman versionEspaňolVi?t

GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.

Založeno v roce 1991

Tradice školy

GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o. (GJP) bylo zařazeno do sítě škol MŠMT ČR na jaře 1991 jako jedna z prvních soukromých škol u nás. Jedná se o čtyřleté gymnázium se všeobecným zaměřením, které sídlí ve školní budově v Pštrossově 13 v Praze 1. V současné době na gymnáziu studuje 178 žáků v 8 třídách.

Ve školním roce 2022-2023 budou otevřeny 2 třídy 1. ročníku. Předpokládaná kapacita budoucího 1. ročníku je 40 žáků. Absolventi GJP, jejichž počet překročil 1200, se velmi dobře uplatňují v dalším studiu na širokém spektru vysokých škol v ČR, v zahraničí i v praxi. Pedagogický sbor tvoří tým erudovaných aprobovaných učitelů s věkově vyváženou strukturou.

Přijímací řízení

Přijímací řízení se bude konat v dubnu 2022 opět kombinovanou formou státem nařízené jednotné přijímací zkoušky (JPZ) z ČJ a MA a pohovorem z AJ (ŠPZ). Jednotná přijímací zkouška proběhne formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech:

První kolo přijímacího řízení do prvního ročníku čtyřletého studia oboru 7941K41 (gymnázium, denní forma, délka vzdělávání 4 roky) pro školní rok 2022/2023 proběhne ve dvou termínech. Jednotná přijímací zkouška /JPZ/ se bude konat ve dnech 12. 4. a 13. 4. 2022. Školní přijímací zkouška /ŠPZ/) ve dnech 19. a 20.4. 2022.

Náhradní termíny JPZ a ŠPZ: 10.5. a 11. 5. 2022.


Termín odevzdání přihlášky pro 1. kolo je do 1. března 2022.
Kritéria přijímacího řízení budou zveřejněna do 31.1. 2022 a naleznete je v sekci "uchazeč",
Výsledky přijímacího řízení v prvním kole budou předepsaným způsobem zveřejněny na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději do 3 pracovních dnů po skončení 1. kola.
Konzultace k průběhu a obsahu přijímacího řízení s informacemi o výuce klíčových předmětů se konají vždy v pondělí od 16.00 do 18.00 hod. po předchozí domluvě v sekretariátu školy za účasti ředitele školy nebo jeho zástupce.


Dny otevřených dveří ve školním roce 2021/2022:


 • 3. 11. 2021 (16.00 - 18.00 hod.)
 • 6. 12. 2021 (16.00 - 18.00 hod.)
 • 10. 1. 2022 (16.00 - 18.00 hod.)


  Přečtěte si slovo ředitele k uchazečům o studium na naší škole!

  Forma a průběh studia

  Výuka probíhá dle školního vzdělávacího programu GJP, který byl obsahově inovován s účinností od září 2017. Ve všech třídách a učebnách je umožněn přístup k internetu včetně wifi technologie. Od září 2017 má GJP novou specializovanou učebnu na fyziku a výtvarnou výchovu. Žáci i jejich zákonní zástupci mají přehled o průběžné klasifikaci a docházce na školním webu a v programu Bakaláři.
  Škola disponuje standardně vybavenou učebnou informatiky a výpočetní techniky včetně výukového dronu. Ve všech třídách a učebnách je umožněn přístup k internetu včetně wifi technologie.
  V učebním plánu je jako hlavní cizí jazyk povinný pro všechny žáky GJP jazyk anglický. V nabídce pro volbu druhého cizího jazyka jsou NJ, ŠJ a FJ.. Třídy se na výuku jazyků se zpravidla dělí na skupiny podle úrovně znalostí. Nedílnou součástí studia AJ je konverzace vedená rodilým mluvčím. Gymnázium nabízí široký výběr volitelných předmětů (ve 3. a 4. ročníku). Žáci si tak sami dotvářejí svůj učební plán. Ve výběru volitelných předmětů jsou zastoupeny kromě standardních předmětů také semináře open space, zdravého životního stylu, tvůrčího psaní, mediální komunikace, politologie a mezinárodních vztahů, atd. Zvláštností je kombinovaná a vzájemně provázaná výuka výtvarné a hudební výchovy v rámci předmětu umění a kultura. Matematika se na GJP vyučuje od 2. ročníku dvouúrovňově. Aktivní a talentovaní studenti mají možnost účasti v dlouhodobých kurzech a stážích při vysokých školách, v rámci otevřené vědy AV ČR a CTM. Ve škole bylo zřízeno a úspěšně řadu let pracuje školní poradenské pracoviště vedené školní psycholožkou. GJP je velmi aktivní a úspěšné v grantové oblasti (OP Praha Pól Růstu - MHMP, ERASMUS+, granty MČ Praha 1).

  Školní vzdělávací program GJP

  Mimoškolní činnost a volný čas

  Gymnázium organizuje pro studenty řadu mimoškolních aktivit. Např. zahraniční poznávací zájezdy (např. Španělsko, Skotsko) a výměnné programy (New York City - USA, Amsterdam - Holandsko, Cambridge - Kanada, SRN, Francie, účast v programu Erasmus+, pobyty v přírodě s ekologickou tématikou, lyžařské kurzy v tuzemsku i v zahraničí, kulturní akce a soutěže. Od svého vzniku v roce 1991 škola tradičně organizuje na začátku školního roku školu v přírodě (září), kde je propojena především projektová výuka s možností sportování a relaxace. Konají se zde workshopy, výuka zpěvu a tance, artefiletický program, nedílnou součástí je také speciální adaptační program pro žáky 1. ročníku. Ve škole působí hudební seskupení "GJP Voices".

  Stravování

  Stravování žáků je zajištěno v blízkosti školy ve školní jídelně Vojtěšská 13 Praha 1.

  Školné  Výše školného ve školním roce 2022 - 2023: 82 000 Kč/rok

  Školné je hrazeno buď jednorázově, ve dvou splátkách nebo případně na základě individuálně a předem domluveného splátkového režimu.
  IZO našeho gymnázia: 013094394

  Další informace o škole a její učební plán jsou k dispozici v ředitelně
  školy, na našich webových stránkách a uvedených telefonech.

  Pokud jste se rozhodli ucházet se o studium na naší škole, přejeme Vám, abyste úspěšně zvládli přijímací řízení a mohli se spolu s námi podílet na atmosféře, úrovni a dobrém jménu našeho gymnázia...

  Zřizovatel školy  Mgr. Michal Musil

  Mgr. Michal Musil
  ředitel školy
  2012-09-06
  Sdílet na Facebook
 • © 2014 GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.
  Pštrossova 13/203, 110 00 Praha 1
  studijní obor: 7941K41
  ochrana soukromí