Gymnázium JANA PALACHA PRAHA 1 - učíme jinak
English versionGerman versionEspaňolVi?t

Chcete studovat na naší škole?

Přijímací řízení na GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o. pro školní rok 2019/2020

První kolo přijímacího řízení do prvního ročníku čtyřletého studia oboru 7941K41 (gymnázium, denní forma, délka vzdělávání 4 roky) pro školní rok 2019/2020 proběhne v pracovních dnech v období od 12. 4. do 26. 4. 2019. Přesný termín stanoví MŠMT do 28.9. 2018. Přijímací zkoušky se budou skládat opět ze 3 částí (1. a 2. část – jednotné přijímací zkoušky /dále jen JPZ/) a následně od 13.00 hod. (3. část školní přijímací zkouška /dále jen ŠPZ/) v učebnách budovy GYMNÁZIA JANA PALALACHA PRAHA 1, s. r. o., Pštrossova 13/203, Praha 1.

Předpokládaná přestávka: 12.10 hod. – 13.00 hod.

Požadavky, obsah a kritéria pro přijímací řízení:
Hlavním kritériem pro přijetí ke studiu na GJP v prvním kole je odevzdání řádně vyplněné přihlášky a úspěšné absolvování všech částí přijímacího řízení.
Přijímací řízení vychází z výsledků hodnocení JPZ z matematiky a českého jazyka a literatury, hodnocení ŠPZ v anglickém jazyce a výsledků hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání.

1. Písemný test z předmětu matematika (JPZ) – 70 min.
2. Písemný test z předmětu český jazyk a literatura (JPZ) – 60 min.
3. Pohovor v anglickém jazyce (ŠPZ) – cca 10 min.


Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami – o uzpůsobení podmínek pro konání JPZ rozhodne ředitel školy podle doporučení školského poradenského zařízení (v případě nejednoznačnosti tohoto doporučení ve spolupráci s tímto zařízením) přiloženého k přihlášce ke vzdělávání.

Uchazeči, kteří získali předchozí vzdělání na škole mimo území České republiky, mohou požádat o prominutí JPZ z českého jazyk a literatury. Škola ověří rozhovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělávání. Toto ověření bude součástí přijímacího pohovoru.

Kritéria pro hodnocení výsledků přijímacího řízení (JPZ a ŠPZ)
Maximální dosažitelný počet bodů z JPZ a ŠPZ dle stanovených kritérií je 156:
- písemný test z předmětu matematika (JPZ) – max. 50 bodů;
- písemný test z předmětu český jazyk a literatura (JPZ)- max. 50 bodů;
- pohovor v anglickém jazyce (ŠPZ) – max. 56 bodů;

Aby mohl být uchazeč přijat ke studiu, musí v testu v českém jazyce dosáhnout minimálně 10 bodů, v testu z matematiky minimálně 10 bodů a z pohovoru v anglickém jazyce minimálně 20 bodů.
Při rovnosti bodů u uchazečů rozhoduje o přijetí lepší výsledek z pohovoru v anglickém jazyce (ŠPZ) dle pořadí.

Kritéria pro hodnocení předešlého vzdělávání
Maximální dosažitelný počet bodů dle stanovených kritérií je 10:
- za prospěch na vysvědčení na konci 8. ročníku ZŠ (příp. adekvátního ročníku víceletých gymnázií zapsaných v rejstříku škol) do průměru 1,5 včetně – 5 bodů;
- za prospěch na vysvědčení v pololetí 9. ročníku ZŠ (příp. adekvátního ročníku víceletých gymnázií zapsaných v rejstříku škol) do průměru 1,5 včetně – 5 bodů;
(Vysvědčení ze zahraniční školy /úředně přeložené a ověřené/ budou přepočítána individuálně)

Poznámky:
Matematika (max. 50 bodů) je 30 % celé přijímací zkoušky
Český jazyk (max. 50 bodů) je 30 % celé přijímací zkoušky
Anglický jazyk (max. 56 bodů) je 34 % celé přijímací zkoušky
Vysvědčení (max. 10 bodů) je 6 % celé přijímací zkoušky

Výsledky přijímacího řízení
- uchazečům budou přiděleny body dle výše uvedených kritérií. Maximální počet bodů, které lze v prvním kole příjímacího řízení na GJP získat je 166, minimální 40 bodů.
Ředitel školy zveřejní pořadí přijatých uchazečů (pod registračními čísly) s výsledky hodnocení, včetně hodnotících kritérií, do 2 pracovních dnů po získání centrálně vyhodnocených výsledků jednotných testů na veřejně přístupném místě v budově a na webu školy (www.gjp1.cz). Do této doby nepodáváme o výsledcích přijímacích zkoušek žádné, ani dílčí, informace.
Rozhodnutí o přijetí ke vzdělání se nezasílá (zákonní zástupci jej obdrží na schůzce s vedením školy).
Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělání budou odeslána doporučeně na adresu zákonného zástupce uchazeče;

- předpokládaný počet přijímaných uchazečů v prvním kole je 44 žáků (včetně dvou míst pro případný náhradní termín). Budou otevřeny dvě třídy prvních ročníků;

- možnost nahlížet do spisu budou moci účastníci řízení a jejich zákonní zástupci (s výjimkou případů, kdy se žádosti v plném rozsahu vyhovuje) 2. 5. 2018 od 8.00 do 10.00 hod. (viz přiložená „výzva“ k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí);

- odvolání uchazeče proti rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání se podává prostřednictvím GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o. řediteli školy. Neshledá-li ten podmínky pro přijetí prostřednictvím autoremedury, rozhoduje o něm Magistrát hlavního města Prahy;
Upozorňujeme, že dne 7. 5. je vyhlášeno ředitelské volno, škola bude zavřená. Případná odvolání lze zaslat provozovatelem poštovních služeb.

- svůj úmysl vzdělávat se na GJP potvrdí přijatý uchazeč nebo zákonný zástupce přijatého nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo zveřejněno rozhodnutí o přijetí (tj.: do 17. 5. 2018). Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka GJP a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.


Další informace:
- informační schůzka pro zákonné zástupce přijatých uchazečů se koná ve středu 9. 5. 2018 od 17.00 (příjmení začínající A-M) a od 18.00 hod (příjmení začínající N-Ž) v budově školy (1. patro);

Odkazy:

- informace k JPZ

- počty volných míst na středních školách po 1. kolu přijímacího řízení

- Školský zákon včetně vyhlášek


V případě potřeby dalších informací kontaktujte sekretariát školy - info@gjp1.cz, tel.: 224 223 623.

Přihlášku ke studiu lze stáhnout zde: zde.
http://www.vzdelavacisluzby.cz/virtualni-skola/administrativa-a-dokumentace-ve-skolstvi/formulare
Případně si jí můžete vyzvednout v sekretariátu školy


K nahlédnutí předkládáme


Smlouvu o stanovení a úhradě úplaty za vzdělávání žáka...PDF


Děkujeme za zájem a za účast v přijímacím řízení.
Mgr. Michal Musil
ředitel školy
2018-09-03
Sdílet na Facebook
© 2014 GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.
Pštrossova 13/203, 110 00 Praha 1
studijní obor: 7941K41
ochrana soukromí