Gymnázium JANA PALACHA PRAHA 1 - učíme jinak
English versionGerman versionEspaňolVi?t

Chcete studovat na naší škole?


Přijímací řízení na GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o. pro školní rok 2019/2020


První kolo přijímacího řízení do prvního ročníku čtyřletého studia oboru 7941K41 (gymnázium, denní forma, délka vzdělávání 4 roky) pro školní rok 2019/2020 se koná ve dnech 12. 4. a 15. 4. 2019.


Příchod do určené učebny, kde bude probíhat 1. a 2. část jednotné přijímací zkoušky /dále jen JPZ/), bude v 8.15 hod. Následně od 13.00 hod. se bude konat 3. část školní přijímací zkoušky z anglického jazyka /dále jen ŠPZ/ a to vše v učebnách budovy GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o. Pštrossova 13/203, Praha 1

Předpokládaná přestávka: 12.10 hod. – 13.00 hod.Požadavky, obsah a kritéria pro přijímací řízení:


Hlavním kritériem pro přijetí ke studiu na GJP v prvním kole je odevzdání řádně vyplněné přihlášky a úspěšné absolvování všech částí přijímacího řízení.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA GJP VYCHÁZÍ Z VÝSLEDKŮ HODNOCENÍ VE TŘECH ČÁSTECH A HODNOCENÍ PŘEDEŠLÉHO VZDĚLÁVÁNÍ:

1. PÍSEMNÝ TEST Z PŘEDMĚTU MATEMATIKA (JPZ)
čas 70 min; max 50 bodů (což je 30 % celé přijímací zkoušky)

2. PÍSEMNÝ TEST Z PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (JPZ)
čas 60 min; max 50 bodů (což je 30 % celé přijímací zkoušky)

3. POHOVOR V ANGLICKÉM JAZYCE (ŠPZ)
čas cca 10 min; max 56 bodů (což je 34 % celé přijímací zkoušky)

HODNOCENÍ PŘEDEŠLÉHO VZDĚLÁVÁNÍ
max 10 bodů (což je 6 % celé přijímací zkoušky)

- 5 bodů za: prospěch na vysvědčení na konci 8. ročníku ZŠ (příp. adekvátního ročníku víceletých gymnázií zapsaných v rejstříku škol) do průměru 1,5 včetně.

- 5 bodů za: prospěch na vysvědčení v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ (příp. adekvátního ročníku víceletých gymnázií zapsaných v rejstříku škol) do průměru 1,5 včetně.


Minimální bodová hranice ke splnění podmínek k přijetí na GJP:
test z ČJ - 20 bodů,
test z matematiky - 15 bodů
pohovor v anglickém jazyce - 20 bodů.

Při rovnosti bodů u uchazečů rozhoduje o přijetí lepší výsledek z pohovoru v anglickém jazyce (ŠPZ) dle pořadí.

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami – o uzpůsobení podmínek pro konání JPZ rozhodne ředitel školy podle doporučení školského poradenského zařízení (v případě nejednoznačnosti tohoto doporučení ve spolupráci s tímto zařízením) přiloženého k přihlášce ke vzdělávání.

Uchazeči, kteří získali předchozí vzdělání na škole mimo území České republiky – mohou požádat o prominutí JPZ z českého jazyk a literatury. Škola ověří rozhovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělávání. Toto ověření bude součástí přijímacího pohovoru.

Vysvědčení ze zahraniční školy – /úředně přeložené a ověřené/ bude přepočítáno individuálně.


Výsledky přijímacího řízení


Uchazečům budou přiděleny body dle výše uvedených kritérií. Maximální počet bodů, které lze v prvním kole příjímacího řízení na GJP získat, je 166, minimální 55 bodů.

Ředitel školy zveřejní pořadí přijatých uchazečů (pod registračními čísly) s výsledky hodnocení, včetně hodnotících kritérií, do 2 pracovních dnů po získání centrálně vyhodnocených výsledků jednotných testů na veřejně přístupném místě v budově a na webu školy (www.gjp1.cz).

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělání se nezasílá (zákonní zástupci jej obdrží na schůzce s vedením školy).

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělání budou odeslána doporučeně na adresu zákonného zástupce uchazeče.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů v prvním kole je 42 žáků (včetně dvou míst pro případný náhradní termín). Budou otevřeny dvě třídy prvních ročníků.

 • Možnost nahlížet do spisu budou moci účastníci řízení a jejich zákonní zástupci (s výjimkou případů, kdy se žádosti v plném rozsahu vyhovuje) 30. 4. 2019 od 8.00 do 10.00 hod.

 • Odvolání uchazeče proti rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání se podává prostřednictvím GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o. řediteli školy. Neshledá-li ten podmínky pro přijetí prostřednictvím autoremedury, rozhoduje o něm Magistrát hlavního města Prahy.

 • Svůj úmysl vzdělávat se na GJP potvrdí přijatý uchazeč nebo zákonný zástupce přijatého nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo zveřejněno rozhodnutí o přijetí (tj.: do 16. 5. 2019). Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka GJP a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.


  Další informace:


  Informační schůzka pro zákonné zástupce přijatých uchazečů se koná v pondělí 13. 5. 2019 od 17.00 (příjmení začínající A-M) a od 18.00 hod (příjmení začínající N-Ž) v budově školy (1. patro);

  Odkazy:

 • Informace k JPZ
 • Počty volných míst na středních školách po 1. kolu přijímacího řízení
 • Školský zákon včetně vyhlášek


  V případě potřeby dalších informací kontaktujte sekretariát školy - info@gjp1.cz, tel.: 224 223 623.

 • Přihlášku ke studiu lze stáhnout zde: Případně si jí můžete vyzvednout v sekretariátu školy.
 • K nahlédnutí předkládáme Smlouvu o stanovení a úhradě úplaty za vzdělávání žáka (PDF)

  Děkujeme za zájem a za účast v přijímacím řízení.

  Mgr. Michal Musil
  ředitel školy
  2018-09-03
  Sdílet na Facebook
 • © 2014 GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.
  Pštrossova 13/203, 110 00 Praha 1
  studijní obor: 7941K41
  ochrana soukromí