Gymnázium JANA PALACHA PRAHA 1 - učíme jinak
English versionGerman versionEspaňolVi?t

Chcete studovat na naší škole?

79 p?ihlášek ke studiu odevzdáno!

P?ijímací ?ízení na GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o. pro školní rok 2018/2019

První kolo p?ijímacího ?ízení do prvního ro?níku ?ty?letého studia oboru 7941K41 (gymnázium, denní forma, délka vzd?lávání 4 roky) pro školní rok 2018/2019, se koná ve dnech 12. 4. a 16. 4. 2018 od 8.30 hod. (1. a 2. ?ást – jednotné p?ijímací zkoušky /dále jen JPZ/) a následn? od 13.00 hod. (3. ?ást školní p?ijímací zkouška /dále jen ŠPZ/) v u?ebnách budovy GYMNÁZIA JANA PALALACHA PRAHA 1, s. r. o., Pštrossova 13/203, Praha 1.

P?edpokládaná p?estávka: 12.10 hod. – 13.00 hod.

Požadavky, obsah a kritéria pro p?ijímací ?ízení:
Hlavním kritériem pro p?ijetí ke studiu na GJP v prvním kole je odevzdání ?ádn? vypln?né p?ihlášky a úsp?šné absolvování všech ?ástí p?ijímacího ?ízení.
P?ijímací ?ízení vychází z výsledk? hodnocení JPZ z matematiky a ?eského jazyka a literatury, hodnocení ŠPZ v anglickém jazyce a výsledk? hodnocení na vysv?d?ení z p?edchozího vzd?lávání.

1. Písemný test z p?edm?tu matematika (JPZ) – 70 min.
2. Písemný test z p?edm?tu ?eský jazyk a literatura (JPZ) – 60 min.
3. Pohovor v anglickém jazyce (ŠPZ) – cca 10 min.


Uchaze?i se speciálními vzd?lávacími pot?ebami – o uzp?sobení podmínek pro konání JPZ rozhodne ?editel školy podle doporu?ení školského poradenského za?ízení (v p?ípad? nejednozna?nosti tohoto doporu?ení ve spolupráci s tímto za?ízením) p?iloženého k p?ihlášce ke vzd?lávání.

Uchaze?i, kte?í získali p?edchozí vzd?lání na škole mimo území ?eské republiky, mohou požádat o prominutí JPZ z ?eského jazyk a literatury. Škola ov??í rozhovorem znalost ?eského jazyka, která je nezbytná pro vzd?lávání v daném oboru vzd?lávání. Toto ov??ení bude sou?ástí p?ijímacího pohovoru.

Kritéria pro hodnocení výsledk? p?ijímacího ?ízení (JPZ a ŠPZ)
Maximální dosažitelný po?et bod? z JPZ a ŠPZ dle stanovených kritérií je 156:
- písemný test z p?edm?tu matematika (JPZ) – max. 50 bod?;
- písemný test z p?edm?tu ?eský jazyk a literatura (JPZ)- max. 50 bod?;
- pohovor v anglickém jazyce (ŠPZ) – max. 56 bod?;

Aby mohl být uchaze? p?ijat ke studiu, musí v testu v ?eském jazyce dosáhnout minimáln? 10 bod?, v testu z matematiky minimáln? 10 bod? a z pohovoru v anglickém jazyce minimáln? 20 bod?.
P?i rovnosti bod? u uchaze?? rozhoduje o p?ijetí lepší výsledek z pohovoru v anglickém jazyce (ŠPZ) dle po?adí.

Kritéria pro hodnocení p?edešlého vzd?lávání
Maximální dosažitelný po?et bod? dle stanovených kritérií je 10:
- za prosp?ch na vysv?d?ení na konci 8. ro?níku ZŠ (p?íp. adekvátního ro?níku víceletých gymnázií zapsaných v rejst?íku škol) do pr?m?ru 1,5 v?etn? – 5 bod?;
- za prosp?ch na vysv?d?ení v pololetí 9. ro?níku ZŠ (p?íp. adekvátního ro?níku víceletých gymnázií zapsaných v rejst?íku škol) do pr?m?ru 1,5 v?etn? – 5 bod?;
(Vysv?d?ení ze zahrani?ní školy /ú?edn? p?eložené a ov??ené/ budou p?epo?ítána individuáln?)

Poznámky:
Matematika (max. 50 bod?) je 30 % celé p?ijímací zkoušky
?eský jazyk (max. 50 bod?) je 30 % celé p?ijímací zkoušky
Anglický jazyk (max. 56 bod?) je 34 % celé p?ijímací zkoušky
Vysv?d?ení (max. 10 bod?) je 6 % celé p?ijímací zkoušky

Výsledky p?ijímacího ?ízení
- uchaze??m budou p?id?leny body dle výše uvedených kritérií. Maximální po?et bod?, které lze v prvním kole p?íjímacího ?ízení na GJP získat je 166, minimální 40 bod?.
?editel školy zve?ejní po?adí p?ijatých uchaze?? (pod registra?ními ?ísly) s výsledky hodnocení, v?etn? hodnotících kritérií, do 2 pracovních dn? po získání centráln? vyhodnocených výsledk? jednotných test? na ve?ejn? p?ístupném míst? v budov? a na webu školy (www.gjp1.cz). Do této doby nepodáváme o výsledcích p?ijímacích zkoušek žádné, ani díl?í, informace.
Rozhodnutí o p?ijetí ke vzd?lání se nezasílá (zákonní zástupci jej obdrží na sch?zce s vedením školy).
Rozhodnutí o nep?ijetí ke vzd?lání budou odeslána doporu?en? na adresu zákonného zástupce uchaze?e;

- p?edpokládaný po?et p?ijímaných uchaze?? v prvním kole je 44 žák? (v?etn? dvou míst pro p?ípadný náhradní termín). Budou otev?eny dv? t?ídy prvních ro?ník?;

- možnost nahlížet do spisu budou moci ú?astníci ?ízení a jejich zákonní zástupci (s výjimkou p?ípad?, kdy se žádosti v plném rozsahu vyhovuje) 2. 5. 2018 od 8.00 do 10.00 hod. (viz p?iložená „výzva“ k uplatn?ní práva vyjád?it se k podklad?m rozhodnutí);

- odvolání uchaze?e proti rozhodnutí o výsledku p?ijímacího ?ízení lze podat ve lh?t? 3 pracovních dn? od doru?ení rozhodnutí o nep?ijetí. Odvolání se podává prost?ednictvím GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o. ?editeli školy. Neshledá-li ten podmínky pro p?ijetí prost?ednictvím autoremedury, rozhoduje o n?m Magistrát hlavního m?sta Prahy;
Upozor?ujeme, že dne 7. 5. je vyhlášeno ?editelské volno, škola bude zav?ená. P?ípadná odvolání lze zaslat provozovatelem poštovních služeb.

- sv?j úmysl vzd?lávat se na GJP potvrdí p?ijatý uchaze? nebo zákonný zástupce p?ijatého nezletilého uchaze?e odevzdáním zápisového lístku ?editeli školy, a to nejpozd?ji do 10 pracovních dn? ode dne, kdy bylo zve?ejn?no rozhodnutí o p?ijetí (tj.: do 17. 5. 2018). Nepotvrdí-li uchaze? nebo zákonný zástupce nezletilého uchaze?e odevzdáním zápisového lístku úmysl vzd?lávat se ve st?ední škole, vzdává se tímto práva být p?ijat za žáka GJP a na jeho místo lze p?ijmout jiného uchaze?e.


Další informace:
- informa?ní sch?zka pro zákonné zástupce p?ijatých uchaze?? se koná ve st?edu 9. 5. 2018 od 17.00 (p?íjmení za?ínající A-M) a od 18.00 hod (p?íjmení za?ínající N-Ž) v budov? školy (1. patro);

Odkazy:

- informace k JPZ

- po?ty volných míst na st?edních školách po 1. kolu p?ijímacího ?ízení

- Školský zákon v?etn? vyhlášek


V p?ípad? pot?eby dalších informací kontaktujte sekretariát školy - info@gjp1.cz, tel.: 224 223 623.

P?ihlášku ke studiu lze stáhnout zde: zde.
http://www.vzdelavacisluzby.cz/virtualni-skola/administrativa-a-dokumentace-ve-skolstvi/formulare
P?ípadn? si jí m?žete vyzvednout v sekretariátu školy


K nahlédnutí p?edkládáme


Smlouvu o stanovení a úhrad? úplaty za vzd?lávání žáka...PDF


D?kujeme za zájem a za ú?ast v p?ijímacím ?ízení.
Mgr. Michal Musil
?editel školy
2017-01-25
Sdílet na Facebook
© 2014 GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.
Pštrossova 13/203, 110 00 Praha 1
studijní obor: 7941K41
ochrana soukromí