Gymnázium JANA PALACHA PRAHA 1 - učíme jinak
English versionGerman versionEspaňolVi?t

Chcete studovat na naší škole?

 • Přijímací řízení na GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o. pro školní rok 2017/2018.

 • První kolo přijímacího řízení do prvního ročníku čtyřletého studia oboru 7941K41 (gymnázium, denní forma, délka vzdělávání 4 roky) pro školní rok 2017/2018, se bude konat ve dnech 12. 4. a 19. 4. 2017 v učebnách budovy GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o., Pštrossova 13/203, Praha 1.

 • Přihlášky ke studiu do 1. kola přijímacího řízení jsme přijímali v sekretariátu do 1. 3. 2017 (úřední hodiny pondělí - pátek 8.00 - 15.00 hod./jindy příp. dle dohody/), poštou (pro nejzazší přijetí rozhoduje razítko poštovního úřadu na obálce), příp. datovou schránkou in69b3t.
  Celkové se přihlásilo 70 uchazečů o studium. 42 uchazečů bude absolvovat přijímací řízení 12.4. 20127, 28 uchazečů dne 19.4. 2017. Pozvánky k přijímacímu řízení budou rozeslány na adresu zákonného zástupce 2 týdny před konáním přijímací zkoušky (doporučeně do vlastních rukou - obálka s modrým pruhem).
  Informace pro vyplnění přihlášky: viz článek - "Co potřebujete vědět k vyplnění přihlášky na naši školu" v sekci uchazeč.

 • Požadavky, obsah a kritéria pro přijímací řízení:
  Hlavním kritériem pro přijetí ke studiu na GJP v prvním kole je odevzdání řádně vyplněné přihlášky a úspěšné absolvování všech částí přijímacího řízení.
  Přijímací řízení vychází z výsledků hodnocení JPZ z matematiky a českého jazyka a literatury, hodnocení ŠPZ v anglickém jazyce a výsledků hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání.

  1. Písemný test z předmětu český jazyk a literatura (JPZ) - 60 min.
  2. Písemný test z předmětu matematika (JPZ) – 70 min.
  3. Pohovor v anglickém jazyce (ŠPZ) – cca 10 min.

  Obsahem ŠPZ je zmapování jazykového profilu uchazeče, ověření schopnosti porozumění, zjištění úrovně jazykových dovedností, všeobecného přehledu a motivace ke studiu. Každý uchazeč dostane prostor k sebeprezentaci.

  Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami - o uzpůsobení podmínek pro konání JPZ rozhodne ředitel školy (ve spolupráci s CERMAT) podle vyjádření školského poradenského zařízení, přiloženého k přihlášce ke vzdělávání.

  Uchazeči – cizinci (kteří nezískali předchozí vzdělání na škole s českým vyučovacím jazykem a zároveň nejsou občany České republiky) mohou požádat o prominutí JPZ z českého jazyk a literatury. Škola ověří rozhovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělávání. Toto ověření bude součástí přijímacího pohovoru.

 • Kritéria pro hodnocení výsledků přijímacího řízení (JPZ a ŠPZ)
  Maximální dosažitelný počet bodů z JPZ a ŠPZ dle stanovených kritérií je 158:
  - písemný test z předmětu český jazyk a literatura (JPZ)- max. 50 bodů;
  - písemný test z předmětu matematika (JPZ) – max. 50 bodů;
  - pohovor v anglickém jazyce (ŠPZ) – max. 58 bodů v následujících oblastech:
  a) schopnost porozumění, pohotovost reakce v AJ - max. 14,5 bodu
  b) znalost slovní zásoby a gramatiky AJ - max. 14,5 bodu
  c) všeobecný přehled- max. 14,5 bodu
  d) motivace ke studiu na GJP, sebeprezentace - max. 14,5 bodu

  Aby mohl být uchazeč přijat ke studiu, musí v testu v českém jazyce dosáhnou minimálně 10 bodů, v testu z matematiky minimálně 10 bodů a z pohovoru v anglickém jazyce minimálně 20 bodů.
  Při rovnosti bodů u uchazečů rozhoduje o přijetí lepší výsledek z pohovoru v anglickém jazyce (ŠPZ) dle pořadí.

 • Kritéria pro hodnocení předešlého vzdělávání
  Maximální dosažitelný počet bodů dle stanovených kritérií je 8:
  - za prospěch na vysvědčení na konci 8. ročníku ZŠ (příp. adekvátního ročníku víceletých gymnázií zapsaných v rejstříku škol) do průměru 1,5 včetně – 4 body;
  - za prospěch na vysvědčení v pololetí 9. ročníku ZŠ (příp. adekvátního ročníku víceletých gymnázií zapsaných v rejstříku škol) do průměru 1,5 včetně – 4 body;
  (Vysvědčení ze zahraniční školy (úředně přeložené a ověřené) budou přepočítány individuálně)

 • Výsledky přijímacího řízení
  - uchazečům budou přiděleny body dle výše uvedených kritérií. Maximální počet bodů, které lze v prvním kole přijímacího řízení na GJP získat je 166, minimální 40 bodů.
  Ředitel školy zveřejní pořadí přijatých uchazečů (pod registračními čísly) s výsledky hodnocení včetně hodnotících kritérií do 2 pracovních dnů po získání centrálně vyhodnocených výsledků jednotných testů na veřejně přístupném místě v budově a na webu školy (www.gjp1.cz). Do této doby nepodáváme o výsledcích přijímacích zkoušek žádné, ani dílčí, informace.
  Rozhodnutí o přijetí ke vzdělání se nezasílá (zákonní zástupci jej obdrží na schůzce s vedením školy).
  Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělání budou odeslána doporučeně na adresu zákonného zástupce uchazeče;
  - předpokládaný počet přijímaných uchazečů v prvním kole je 40 žáků (včetně dvou míst pro případný náhradní termín). Budou otevřeny dvě třídy prvních ročníků;
  - možnost nahlížet do spisu budou moci účastníci řízení a jejich zákonní zástupci (s výjimkou případů, kdy se žádosti v plném rozsahu vyhovuje) v úterý 2. 5. 2017 od 8.00 do 10.00 hod. (viz přiložená „výzva“ k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí);
  - odvolání uchazeče proti rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání se podává prostřednictvím GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o. řediteli školy. Neshledá-li ten podmínky pro přijetí prostřednictvím autoremedury, rozhoduje o něm Magistrát hlavního města Prahy;
  - svůj úmysl vzdělávat se na GJP potvrdí přijatý uchazeč nebo zákonný zástupce přijatého nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo zveřejněno rozhodnutí o přijetí (tj: do 17. 5). Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka GJP a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

 • Další informace:
  - informační schůzka pro zákonné zástupce přijatých uchazečů se koná v úterý 9. 5. 2017 od 17.00 (příjmení začínající A-M) a od 18.00 hod (příjmení začínající N-Ž) v budově školy (1. patro);


  V případě potřeby dalších informací kontaktujte sekretariát školy - info@gjp1.cz, tel.: 224 223 623.

  Přihlášku ke studiu lze stáhnout zde: zde.
  http://www.vzdelavacisluzby.cz/virtualni-skola/administrativa-a-dokumentace-ve-skolstvi/formulare
  Případně si jí můžete vyzvednout v sekretariátu školy


  K nahlédnutí předkládáme


  Smlouvu o stanovení a úhradě úplaty za vzdělávání žáka...PDF


  Děkujeme za zájem a za účast v přijímacím řízení.
  Mgr. Michal Musil
  ředitel školy
  2017-01-25
  Sdílet na Facebook
 • © 2014 GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.
  Pštrossova 13/203, 110 00 Praha 1
  studijní obor: 7941K41
  Grafické studio Suitable v Praze