Gymnázium JANA PALACHA PRAHA 1 - učíme jinak
English versionGerman versionEspaňolVi?t

O projektu

Cíle projektu, popis cílové skupiny

Cíle projektu

Základním cílem projektu je vytvořit nástroje podpory rozvoje matematické, přírodovědné a čtenářské gramotnosti u studentů žadatele, a to jak prostřednictvím inovace obsahu výukových předmětu a zavedením projektového vyučování, tak i prostřednictvím zavedení elektronických výukových pomůcek.

Specifické cíle projektu:


A) Inovovat obsah předmětu Český jazyk a literatura a předmětu Matematika, inovovat obsahy předmětu v rámci vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

B) Realizovat výuku vedoucí ke zvýšení čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti za pomocí elektronických aplikací a pomůcek v inovovaných předmětech. Podpořit touto výukou úspěšně alespoň 135 studentů.

C) Rozšířit mezipředmětové aktivity a projektové vyučování u všech studentu žadatele za podpory informačního systému (IS GJP) a dalších nástrojů podpory projektové výuky.

D) Úspěšně podpořit alespoň 5 učitelů školy v používání moderních nástrojů ve výuce.

Daných specifických cílů bude dosaženo realizací projektových aktivity rozdělených do dvou hlavních logických celků. V první etapě dojde k vývoji a inovaci obsahu předmětu, společně s proškolením profesorského sboru žadatele ve využívání nových elektronických pomůcek. V druhé etapě bude probíhat výuka dle nových obsahů a za využití nových elektronických pomůcek pro podporu výuky a zároveň bude probíhat evaluace výstupu, která bude podnětem pro úpravu již vyvinutých materiálu (tj. pilotní ověření a korekce).
V rámci výuky bude celkem úspěšně podpořeno 135 osob napříč všemi ročníky a třídami prostřednictvím výuky vedoucí ke zvýšení všech výše zmíněných typu gramotností. Jedná se o průnik úspěšně podpořených osob z rad studentu skrz všechny aktivity projektu.

Za veřejné prostředky budou vytvořeny tyto výstupy:


A) Inovované obsahy předmětu a výukové materiály u příslušných inovovaných předmětu.

B) Inovované a/nebo nové projekty (podklady, přípravy, scénáře) pro následnou realizaci mezi studenty.

C) Vyškolení učitelé v používání nových elektronických výukových pomůcek.

D) Realizovaná výuka se zaměřením na zvýšení čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti.

E) Zrealizované projektové vyučování mezi studenty.

F) Vytvoření a implementace IS GJP umožňující vypisování nových projektu a následné přihlašování studentu skrz jednotlivé ročníky a třídy spolu s webovou aplikací, jež bude umožňovat sdílenou práci na projektech.

Popis cílové skupiny

Projekt se zaměřuje primárně na cílovou skupinu studentu žadatele, sekundárně na pedagogické pracovníky, kteří projdou školením v klíčové aktivitě 02. Pod pojmem student se rozumí žák 1. až 4. ročníku 4letého gymnaziálního studia na instituci žadatele.
Primární cílová skupina je tvořena osobami ve věku od 15 do 20 let s minimálním vlastním příjmem a
dosaženým základním vzděláním. Skupina je charakterizována nízkým sociálním statutem a do 18 let věku omezenou způsobilostí k právním úkonům. Dle dat CSU studovalo v minulém školním roce na pražských středních školách celkem 73 622 studentu, na gymnáziích poté 24 829 studentu. Aktuálně disponujeme celkem 171 studenty, tedy cca. 0,7 procenta studentu gymnázií v Praze. Pro výpočet podpořených osob uvažujeme negativní demografickou křivku, která aktuálně postihuje zejména počáteční ročníky středoškolského vzdělávání. Celkem tedy plánujeme zapojit veškeré studenty žadatele, odhadem se bude jednat 150 studentu za celou instituci. Sekundární cílová skupina bude tvořena minimálně pěti pracovníky, kteří budou do projektu zapojeni na pozicích tvůrců. Jedná se o vysokoškolsky vzdělané ekonomicky aktivní osoby, které na škole pracují jako učitelé předmětů, které bychom rádi inovovali.
Primární cílová skupina bude zapojena v rámci klíčové aktivity Výuka, v rámci které se bude vyučovat v inovovaných studijních plánech pro podporu čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti a během které bude též probíhat projektová výuka ve zmíněných předmětech. Vzhledem k tomu, že výstupy projektu a aktivity inovovaných předmětů budou publikovány na webu projektu, zprostředkovaně z nich tedy můžou čerpat inspiraci i učitelé a studenti dalších škol gymnaziálního typu na území hl. m. Prahy. Sekundární cílová skupiny bude podpořena v rámci klíčové aktivity 02, jako součást realizačního týmu však bude zapojena i do dalších aktivit projektu (vývoj, výuka).
Identifikace potreb studentu, které bychom rádi projektem naplnili, dále vychází z běžné komunikace s našimi studenty. Ti by si přáli intenzívnější zapojení zábavné zážitkové výuky do exaktních predmetu a názornějších metod, které by jim umožnily proniknout do pobírané látky. Studenti by uvítali navýšení poctu, rozmanitosti a kvality projektové výuky, spojené zejména s realizací mimo školu (napr.: laboratorní prostředí, exkurze na odborná pracoviště, eko-projekty v přírodě apod.).
Potreby sekundární cílové skupiny vyplývají z ostatních aktivit, které bychom bez vyškolení profesionály nemohli realizovat. Znalost práce s moderním vybavením, které bychom rádi v rámci projektu pořídili, není samozřejmostí a dle předběžné analýzy mezi našimi zaměstnanci bude nezbytné, aby jednotliví učitelé prošli zmiňovaným školením.
Projekt potřeby studentu naplňuje zejména inovací obsahu predmetu a výukových plánu, čímž nejenom prohloubí úrovně jednotlivých gramotností žáku, ale též naplní potřebu sociální interakce a sounáležitosti mezi studenty v rámci projektové výuky. Zároveň projekt napomůže k lepšímu pochopení probírané látky exaktních predmetu pomocí názorných ukázek jevu a simulovaných experimentu, jednak v aplikacích pro tablety ve fyzice, biologii a matematice, jednak prostřednictvím moderního laboratorního vybavení. Též zprostředkuje možnost při hodinách pracovat s elektronickým textem vybraných knih probíraných v literatuře.
Studenti budou motivováni k intenzívnější práci také pomocí zavedení intenzivní projektové výuky. Tato výuka v kombinaci s inovovanými výukovými plány a vhodnými nástroji pro práci v projektových týmech (zejména nový informačního systému) zajistí prohloubení úrovně gramotností studentů, o níž usiluje výzva programu OPPA.

Popis územní způsobilosti cílové skupiny


Cílovou skupinou jsou žáci a učitelé Gymnázia Jana Palacha Praha 1 (dále jen GJP), které má sídlo na území hlavního města Prahy. Žáci se účastní prezenčního studia, které se uskutečňuje na území hl. m. Prahy.
Učitelé vykonávají svou práci rovněž na území hl. města Prahy.

Zapojení a motivace cílové skupiny


Studenty budeme motivovat k podpoře výše uvedených gramotností zejména rozšířením projektového vyučování, kde je zapojení studentu vyšší než v běžných hodinách. Cílem je vytvořit takovou formu výuky, která přispěje ke zvýšení gramotnosti zábavnou a přístupnou formou. Motivace pro studenty k aktivnímu zapojení v inovované výuce spočívá také ve využívání nových elektronických pomůcek. Platforma tabletu je aktuálně velmi populární a přitažlivá, což pro mladou generaci studentu platí dvojnásob. Učitele se pokusíme motivovat přínosnou a zajímavou náplní školení.
Na základě zkušeností středoškolských a později i vysokoškolských projektu s využitím tabletu ve výuce v USA. Např.: www.edudemic.com či www.apple.com/education/ipad/ lze usuzovat, že samotná realizace projektu je pro studenty i učitele silné motivační.
K motivaci dojde skrz všechny inovované předměty, ať už se jedná o matematiku, literaturu (čtenářská gramotnost) nebo přírodovědné předměty.
V poslední době rapidně přibývá aplikací, které jsou přímo určeny pro podporu výuky předmětu na tabletech.
Počet aplikací se do doby realizace projektu jistě nepochybně zvýší, stále se zlepšuje jejich účelnost a stejně tak, pro motivační charakter neméně důležitá charakteristika aplikace, grafická podoba a jednoduchost a přívětivost uživatelského rozhraní aplikace. Široká paleta aplikací poslouží zejména pro rozvoj přírodovědné gramotnosti, k podpoře matematické gramotnosti pak specializovaný, renomovaný program Wolfram Mathematica.
K podpoře aktivního zapojení studentu do rozvoje čtenářské gramotnosti poslouží snadná dostupnost knih v elektronických formátech. Zcela odbouráme negativní bariéru, kdy studenti řeší fyzické shánení knih v knihovnách s omezenou kapacitou knihovního fondu nebo investují do jejich nákupu.Bc. Vít Janda
2013-07-01
Sdílet na Facebook
© 2014 GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.
Pštrossova 13/203, 110 00 Praha 1
studijní obor: 7941K41
ochrana soukromí