English versionGerman versionEspaňolVi?t

Informace o stanovených hygienických a protiepidemických pravidlech vzhledem ke Covid-19 na GJP od 1. 9. 2020

Od pátku 18. 9. 2020 jsou roušky povinné i při výuce ve třídách!


U vstupu do budovy školy před šatnami, v každé učebně a hygienickém zařízení jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.
Žák ihned po příchodu do budovy důkladně provede dezinfekci rukou a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.
Jestliže jsou příznaky infekčního onemocnění patrné již při příchodu žáka do školy:
a) pokud je žák zletilý, není vpuštěn do budovy školy,
b) pokud je nezletilý, škola tuto skutečnost neprodleně oznámí zákonnému zástupci a informuje ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí žáka ze školy. Do doby, než se zákonný zástupce žáka do školy dostaví, čeká žák v samostatné místnosti.
Jestliže se příznaky vyskytnou v průběhu přítomnosti žáka ve škole, bude mu poskytnuta rouška a bude umístěn do samostatné místnosti a současně bude informován zákonný zástupce nezletilého žáka o nutnosti bezodkladně jej vyzvednout ze školy. Zletilý žák opustí v nejkratším možném čase budovu školy.
Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, resp. zletilého žáka o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění, je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.
Pro školu platí obecná doporučení MZd podle jednotlivých stupňů pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví, tzv. semafor https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/07/Stupne-pohotovosti-v-oblasti-ochrany-verejneho-zdravi.pdf.
V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním Covid je škola povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření. V tomto případě škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy stanovených KHS.
Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy.
PhDr. Josef Končel
zástupce ředitele
2020-09-09
Sdílet na Facebook
© 2014 GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.
Pštrossova 13/203, 110 00 Praha 1
studijní obor: 7941K41
ochrana soukromí