Gymnázium JANA PALACHA PRAHA 1 - učíme jinak
English versionGerman versionEspaňolVi?t

OPERA?NÍ PROGRAM - PRAHA PÓL R?STU ?R

Pól r?stuPól r?stu

V rámci OPERA?NÍHO PROGRAMU - PRAHA PÓL R?STU ?R získala škola podporu na rozvoj podmínek multikulturní výchovy. REG.?.CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000016

Cílem projektu Klí? k porozum?ní je pln? za?lenit žáky "cizince" do celé spole?nosti, odstranit p?edsudky a všem žák?m vštípit pozitivní chápání rovných p?íležitostí. Projekt je zam??en na rozvoj podmínek multikulturní výchovy dlouhodobými i jednorázovými aktivitami.

Doufáme, že se nám za podpory OPERA?NÍHO PROGRAMU - PRAHA PÓL R?STU ?R poda?í p?isp?t k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti a vztahu k okolnímu prost?edí, k porozum?ní a toleranci odlišných kultur. Realizace projektu byla zahájena 1.9.2016.

Hlavní klí?ové aktivity projektu:

  • Podpora 1. ro?ník? - adapta?ní kurz, výjezdní workshop
  • Realizace celoškolních aktivit pro podporu inkluze - p?ednášky, exkurze, workshopy
  • Individuální podpora - koordinace výchovy, dou?ování
  • Úprava ŠVP - zavedení nových témat z multikulturní vých.
  • Vytvo?ení seminá?e ?J pro žáky s OMJ
  • Vytvo?ení pracovních list? pro CS se SVP pro podporu b?žné výuky
  • Podpora alternativních forem výuky
  • Realizace kurz? pro pedagogy
  • Speciální vzd?lávání š. psycho/pedagožky


Mgr. Jakub B?hounek
ICT koordinátor
2017-01-23
Sdílet na Facebook
© 2014 GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.
Pštrossova 13/203, 110 00 Praha 1
studijní obor: 7941K41
ochrana soukromí