Gymnázium JANA PALACHA PRAHA 1 - učíme jinak
English versionGerman versionEspaňolVi?t

O projektu

Hlavní cíl: zlepšení situace žáku se specifickými potřebami prostřednictvím interaktivních a aditivních forem podpory výuky.

Dlíčí cíle


• Zlepšení přístupu pedagogických pracovníku k jinakosti žáku a obohacení formy výuky
• Zlepšení motivace žáku ke studiu a tím snížit počet neprospívajících
• Rozvoj kompetencí žáku pomocí inovace obsahu výuky a vytvoření pracovních listu
• Zvýšení psychologické podpory žáku i pedagogických pracovníku
• Rozšíření výsledku dobré praxe mezi ostatní školy

Měřitelné cíle


• Podpořených žáku (35 osob)
• Podpořených pedagogických pracovníku (24 osob)
• Vytvořit individuální plány 25 osobám, individuální psychologické poradenství 25 osobám
• Karierní poradenství 35 osobám
• Inovace ŠVP
• Rozvoj spolupráce s dalšími SŠ (5 škol)
• Studijní úspěchy jednotlivých studentu (prospěch)
• Výsledku pedagogu (využívání inovovaných materiálu)

Prostředky k dosažení cíle


• Vzdělání pedagogických pracovníku v práci s cílovou skupinou
• Vzdělávání školní psycholožky: rozvoj znalostí v práci s cílovou skupinou
• Supervize školní psycholožky
• Snížení množství teoretického učiva, zaměření na praxi a rozvoj kompetencí
• Odborné vedení pedagogických pracovníku při doučování žáku v jejich volném čase
• Realizace seminářů pro žáky o metodách učení, empatii, mimoškolních aktivitách, seberealizaci
• Zajištění vybavení pro specializaci výuky i doprovodných aktivit
• Přístup k individuálním osobnostem

Podrobný způsob dosažení specifických cílů


Zvýšením kvalifikace pedagogických pracovníku dojde k zlepšení přístupu k cílové skupině, vetší empatii a schopnosti odhadu, jaký přístup zvolit u konkrétní osoby. U těchto specifických osob je nutné znát způsob jednání a přizpůsobit i metodiku výuky. Pedagog by měl začít více využívat interaktivních a aditivních forem výuky a další mimoškolní podporu.
Zvýšením zájmu o učivo, se sníží počet neprospívajících. Motivace bude cílená na podporu celého kolektivu, pro vzájemnou podporu. Probudit v žácích zdravou soutěživost a zábavným způsobem zvýšit jejich zájem jak o klasickou školní výuku, ale i mimoškolní aktivity, které zvýší jejich znalosti a také efektivnost stráveného volného času.
Snížením množství teoretické výuky a zaměřením se na kompetence bude zvýšena motivace žáku a podpořen zájem slabších žáku o další výuku. ŠVP bude rozšířen o podklady, jako alternativní zdroj informací, kde si látku mohou vyzkoušet za použití moderních výukových metod.
Rozvoj poradenského centra přímo podpoří psychiku žáku. Školní psycholožka absolvuje několik vzdělávacích kurzů, které zabezpečí aktuální znalosti z potřebných oblastí a budou reflektovat potřeby jednotlivých žáku.
Rozšíření dobré praxe mezi ostatní školy zajistí rozšíření podpory i mezi ostatní žáky. Zároveň možnost využití našich služeb výchovnými poradci a pracovníky z podobných pracovišť dalších škol přispěje k větší efektivnosti poradenského centra.

Přínos pro cílovou skupinu


Pro cílovou skupinu žáků bude mít projekt následující přínos:
• Tvorbu vhodných podmínek pro tělesný, psychický a sociální vývoj žáka, naplňování jeho vzdělávacích potřeb a rozvíjení jeho schopností, dovedností a zájmu,
• Prevenci a řešení výukových a výchovných problému, sociálně patologických jevů,
• Vhodnou volbu vzdělávací cesty a profesního uplatnění, podmínek vzdělávání žáku s postižením, žáku mimořádně nadaných a příslušníků národnostních menšin.

Cílová skupina žáku stojí v projektu jako centrální objekt většiny aktivit. Aktivity projektu mají žákům zprostředkovat především schopnosti a dovednosti, zároveň zatraktivnit a zefektivnit výuku tak, že budou motivováni absolvovat všechny čtyři ročníky, úspěšně absolvovat maturitu a cíleně se připravovat na následné studium. Žáci budou díky aktivitám s projektem spojenými, zejména pak vzhledem k rozvoji klíčových kompetencí a zvýšení informovanosti o možnostech a schopnostech, kvalitněji připraveni na trh práce.
Zaměřením se na specifickou cílovou skupinu, a to žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, dojde k jejich adaptabilitě v kolektivu a možnosti zvládat školní výuku bez větších problémů.

Zaměřením na pedagogické pracovní dojde k následujícímu přínosu:


• Dokáží aplikovat osvojené vědomosti a dovednosti při vzdělávání žáků
• Schopnost vytvořit individuální vzdělávací plán žáka a orientovat se v odborném posudku školského poradenského zařízení
• Získat přehled o dostupných pomůckách a jejich využití
• Využívat kompenzační a edukační pomůcky
• Schopnost vytvořit a správně používat metodické a didaktické materiály pro žáky
• Osvojit si profesionální dovednosti komunikace se žáky se specifickými potřebami.

Spoluprací s ostatními školami dojde k rozšíření zkušeností do dalších škol a k dalším žákům, kteří podobnou podporu potřebují. GJP tak i zvýší svou prestiž a dobré jméno školy, a to jako organizace, která řeší problémy svých žáku.

Bc. Vít Janda
2013-07-03
Sdílet na Facebook
© 2014 GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.
Pštrossova 13/203, 110 00 Praha 1
studijní obor: 7941K41
ochrana soukromí