Gymnázium JANA PALACHA PRAHA 1 - učíme jinak
English versionGerman versionEspaňolVi?t

Co potřebujete vědět k vyplnění přihlášky na naši školu?

Přihlášku ke studiu lze stáhnout zde.
případně si jí můžete vyzvednout v sekretariátu školy


Podrobnější vysvětlení k poznámkám v tiskopisu přihlášky:1) Rodné příjmení:
Uvede se pouze v případě, pokud se liší od příjmení stávajícího

2) Jméno uchazeče:
Popř. všechna jména - se uvádí podle osobního dokladu totožnosti (občanský průkaz, pas, případně náhradní doklad).
Tento údaj spolu s údaji o místu narození, datu narození a adresou trvalého pobytu, případně adresou pro doručování písemnosti, jsou v přihlášce zákl. osobními údaji podle § 37 zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.

3) Rodné číslo:
Povinně uvádí uchazeč konající jednotnou zkoušku

4) Stupeň podpůrných opatření:
Jde o základní informaci škole, zda uchazeč je nebo není osobou se speciálními vzdělávacími potřebami, která žádá úpravu podmínek v přijímacím řízení na základě doporučení školského poradenského zařízení

5) Adresa doručení písemností
Nově se uvede také datová schránka zákonných zástupců (pokud jí zákonný zástupce, jakožto fyzická osoba, má vytvořenou)

6) Název a adresa střední školy:
GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o., Pštrossova 13/203, 110 00 Praha 1;
obor vzdělání: 7941K41 gymnázium všeobecné
Uvádí se zde údaje o školách a oborech vzdělání, případně o odborných zaměřeních podle školních vzdělávacích programů s tím, že 1. škola a obor vzdělání jsou uvedeny vždy a 2. škola a obor vzdělání se uvádí jen v prvním kole přijímacího řízení (pokud se žák hlásí na 2 školy). Pokud jsou uvedeny 2 školy a obory vzdělání, uvádí se tyto školy a obory vzdělání na obou tiskopisech ve stejném pořadí. Uchazeč může jako dosud podat v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku až 2 přihlášky (každou na jednu školu a obor vzdělání či na jednu školu pro 2 obory vzdělání, případně pro 2 různá zaměření školních vzdělávacích programů) do 1. března na obory bez talentové zkoušky (přihláška s růžovým podtiskem pro denní formu vzdělávání nebo přihláška se zeleným podtiskem pro ostatní formy vzdělávání nebo přihláška s hnědým podtiskem pro nástavbové studium, všechny formy vzdělávání) podle § 60a odst. 4 a 5 školského zákona.
Současně zapsané pořadí škol již neurčuje, kterou školu uchazeč preferuje. Pořadím škol uvedených v přihlášce se nyní určuje, na které škole a v jakém termínu bude konána jednotná zkouška v přijímacím řízení pro obory s MZ.

7) Ročník SŠ:
Netýká se čtyřletých gymnázií

8) Jednotná zkouška:
Vyplňuje jen uchazeč, který se v přihlášce podané pro 1. kolo přijímacího řízení do 30. listopadu přihlásil i na obor GJP. Při podání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení do 1. března na obor s maturitní zkouškou bez talentové zkoušky, pokud se přihlásil jen na jeden obor GSP, uvádí v přihlášce podle § 62 odst. 7 školského zákona, na které škole bude podruhé konat jednotnou zkoušku podle § 60c odst. 1 školského zákona.
Uchazeč, který se hlásí v 1. kole přijímacího řízení jen na obor s maturitní zkouškou bez talentové zkoušky, koná jednotnou zkoušku v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí
Tj.: v případě GJP na 1. pořadí 12. 4. 2019 nebo v případě GJP na 2. pořadí 15. 4. 2019

9) Ano / Ne:
Uchazeč volí správný údaj a nehodící údaj přeškrtne.

10) Termín školní přijímací zkoušky:
Uvádí se jeden z termínů školní přijímací zkoušky, pokud je stanovený ředitelem školy při vyhlášení kritérií přijímacího řízení pro první kolo přijímacího řízení podle § 60 odst. 2 písm. a) a odst. 3 písm. a) školského zákona, kterého se uchazeč zúčastní

11) Zákonný zástupce uchazeče
(NOVĚ vyplní včetně data narození) a podepíše zákonný zástupce uchazeče při podání přihlášky podle § 60a odst. 1 školského zákona za nezletilého uchazeče, nebo např. na základě plné moci nebo z rozhodnutí soudu (vkládá se jako příloha přihlášky).


Lékařské potvrzení (Závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání) NENÍ POTŘEBA ZAJIŠŤOVAT. (Vyplnění je nutné jen v případě, že má uchazeč změněnou pracovní schopnost).

12) IZO školy
Resortní identifikátor právnické osoby – identifikační číslo ředitelství školy uvedené v Rozhodnutí o zařazení do školského rejstříku (dříve sítě), ze které je zde uveden opis hodnocení (klasifikace) potvrzený školou (ve které žák ukončil povinnou školní docházku).

13) Chování a prospěch uchazeče ze školy
Vyplňuje uchazeč v případě, že jsou součástí přihlášky vysvědčení nebo jejich ověřené kopie uvedené v § 1 odst. 1 písm. a) až d) vyhlášky.
Pokud na základě žádosti vyplní škola (zpravidla základní nebo příslušná střední škola), jde o opis klasifikace z vysvědčení (z příslušných ročníků) na přihlášce potvrzené školou, ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku. v takovém případě tento opis nahrazuje předložení dokladů nebo jejich ověřených kopií uvedených v § 1 odst. 1 písm. a) až d) vyhlášky.
Uvádí se chování a prospěch v návaznosti na kritéria přijímání, zpravidla za poslední dva ročníky základní nebo příslušné střední školy. O úspěšném ukončení příslušného středního vzdělání se pro zkrácené studium se přikládají doklady požadované pro přijímací řízení podle § 84 a 85 školského zákona a pro nástavbové studium požadované podle § 83 školského zákona.

14) Schopnosti, vědomosti, zájmy talent uchazeče a další:
Údaje lze doplnit ve zvláštní příloze, především v návaznosti na kritéria přijímání. Uchazeč vyjadřuje svůj zájem o obor vzdělání (priorita volby školy) zejména svými aktivitami a dosaženými úspěchy, např. výsledky v dovednostních soutěžích.

15) Průměrný prospěch:
Uvádí se průměrný prospěch ze všech povinných (včetně povinně volitelných) vyučovacích předmětů vypočtený na dvě desetinná místa.

16) Listů příloh:
Uvede se počet listů v příloze přihlášky. Přiložené doklady lze doložit na jedné škole u podání obou přihlášek do 2 oborů vzdělání, případně 2 různých zaměření školních vzdělávacích programů jen jednou (ke druhému tiskopisu přihlášky lze uvést číslo spisu školy, kde jsou u první přihlášky doklady vloženy).

Pracovní doba sekretariátu je:


pondělí 8. 00 - 15.00 hod.,
úterý 8. 00 - 15.00 hod.
středa 8. 00 - 15.00 hod.
čtvrtek 8. 00 - 15.00 hod.
pátek 8. 00 - 15.00 hod.
Pokud Vám vyhovuje přinést přihlášku v jiném termínu, dohodněte se předem telefonicky.

 • v případě dalších dotazů nás prosím kontaktujte sekretariát 224 223 623 nebo 222 240 927 nebo e-mailem: info@gjp1.cz

  Lenka Musilová
  asistentka ředitele
  2017-09-18
  Sdílet na Facebook
 • © 2014 GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.
  Pštrossova 13/203, 110 00 Praha 1
  studijní obor: 7941K41
  ochrana soukromí